ENFJ

Idealističtí organizátoři, kteří se snaží uskutečnit svou vizi toho nejlepšího pro lidstvo. Často působí jako katalyzátor lidského růstu díky své schopnosti vidět v druhých potenciál a svému charismatu přesvědčovat ostatní o svých idejích. Zaměřují se na hodnoty a vize a s nadšením se věnují příležitostem pro lidi.

ENFJ bývají energičtí a cílevědomí a často toho mají hodně na práci. Vnímají potřeby druhých a jsou si vědomi lidského utrpení, zároveň však bývají optimističtí a předvídaví, intuitivně vidí příležitosti ke zlepšení. ENFJ jsou ambiciózní, ale jejich ambice nejsou sobecké: spíše cítí osobní odpovědnost za to, aby se svět stal lepším místem.

Jak vzácný je typ osobnosti ENFJ?

ENFJ je jedním z méně častých typů v populaci, zejména u mužů. Mezi muži je ENFJ druhým nejvzácnějším typem.

Výskyt ENFJ v populaci

Výskyt ENFJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ENFJ?

ENFJ je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Catherine Briggsová a Isabel Myersová. Označuje Extraverze, Intuici, Cítění, Usuzování. ENFJ označuje člověka, který je plný energie z času stráveného s ostatními (extravert), zaměřuje se spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuitivní), rozhoduje se na základě pocitů a hodnot (pocitový) a dává přednost plánování a organizaci před spontánním a flexibilním jednáním (soudný). ENFJ jsou někdy nazývány osobnosti učitele, protože mají zájem pomáhat ostatním rozvíjet se a růst.


Portrét ENFJ

ENFJ jsou vynikající vůdčí osobnosti skupiny lidí, a to jak orientovaných na úkol, tak na seberozvoj. S jakousi samozřejmostí čekají, že za nimi druzí půjdou. Prakticky nikdy je nenapadne, že by druzí mohli chtít něco jiného než oni. A druzí se obvykle chovají přesně podle jejich předpokladů, protože ENFJ má vskutku silné kouzlo osobnosti. Zároveň kladou velký důraz na spolupráci a i sami se v ní ochotně angažují.

Typ ENFJ je v populaci zastoupen asi pěti procenty. Na prvním místě žebříčku jeho hodnot jsou lidé. Někdy se cítí zodpovědný za jejich pocity a prožívání. Pohotově řeší s druhými to, co je třeba, nechává se pohltit jejich starostmi a problémy. Druzí se na něj obracejí s prosbou o pomoc a ENFJ vždy vyhoví, může-li. Někdy ho ovšem požadavky druhých zcela zahltí, až si s nimi neví rady. Nedokáže k nim totiž přistupovat s náhledem, osobní záležitosti druhých se ho blízce dotýkají. Pro mnoho jedinců typu ENFJ platí, že nedokážou odmítnout prosbu o pomoc ani v situaci, kdy vědí, že jejich přispění je nereálné nebo že požadavek nemůže být naplněn. Pokud jsou okolnostmi nebo nedostatkem času a podobně donuceni k tomu, aby pomoc přece jen odmítli, pronásledují je pocity viny neodpovídající závažnosti situace či míře jejich předešlé angažovanosti.

Jedinci ENFJ jsou obzvláště náchylní k idealizování si mezilidských vztahů, které následně nedokážou obstát ve zkoušce času podle jejich původních očekávání. Přesto usilují o navázání a udržení dokonalého vztahu. Ostatní bývají z ENFJ zmatení. Druzí totiž snahu o vynikající a zidealizovaný vztah zpravidla vnímají tak, že oni sami nedokážou dostát očekáváním, jež si učinili ENFJ. Ve skutečnosti jsou ENFJ vůči druhým tak tolerantní, že ani tolerantnější být nemohou. Nebývají kritičtí ani podezřívaví, spíše v druhé vkládají důvěru.

ENFJ považuje za samozřejmé, že lidi mezi sebou mají komunikovat, nejlépe otevřeně. Počítá s tím, že se vyjadřuje srozumitelně pro druhé, že druzí jeho způsob komunikace přijímají. Jinak řečeno — s druhými jedná jako se sebou. Zjistí-li, že druzí jeho názorům či výrokům nerozumějí, bývá zmatený, nechápe, jak je to možné, někdy je až dotčený. Naštěstí se to nestává příliš často, jelikož jedinci ENFJ jsou jazykově velmi obratní, umějí výborně komunikovat s druhými tváří v tvář, výborně se vyjadřují písemně. Kromě jiného dokážou druhé ovlivnit, nebojí se hovořit před skupinou bez ohledu na její velikost.

Již jsme uvedli, že lidé ENFJ mají neobyčejný dar empatie. Vnímají a v mysli si zaznamenávají vlastnosti, pocity i názory druhých. Někdy tak sami sebe chytají do pasti, protože se s ostatními až přehnaně identifikují a přejímají jejich starosti za vlastní. Tímto přístupem v podstatě ohrožují vlastní identitu. Nechají se totiž pohltit, ba přímo až zahltit nejen problémy lidí, kteří jim jsou blízcí, ale i pouhých známých.

Jedinci ENFJ mívají velmi dobře rozvinutou intuici, dokonce o nich lze říci, že rozhodování podle intuice je v jejich případě správnější než podle rozumu. Nebývá špatné, když své závěry někdy konzultují s jedincem T. Na poli hodnot však stojí ENFJ pevnýma nohama i bez kontaktu s jinými typy. Dobře ví, co chce, druhé lidi dokáže odhadnout velmi přesně. Výborně umí odhalit i motivaci a záměry druhých, ať už skryté, či otevřené.

Lidé ENFJ bývají vynikající společníci a partneři. Rovněž jsou hluboce oddáni svým dětem, avšak nemají tendenci k dominanci, nevyužívají věkových či jiných výhod. Dominantně se nechovají ani k partnerovi. ENFJ bývá natolik klidný a vyrovnaný, že jím spíš manipuluje stále náročnější partner.

Muži ENFJ vyjdou ženě vstříc, mohou-li; pokud život neplyne tak hladce, jak by měl, mívají pocity viny. Odhodlaně dělají, co jen mohou, aby se situace napravila. Do těchto snah investují čas, energii i peníze. Stále se totiž ženou za snem o ideálním vztahu. Tato tendence bývá příznačná pro všechny NF, ovšem nejsilněji se projevuje právě u ENFJ. Honba za ideálnem je pronásleduje trvale.

Honba za dokonalostí neopouští ENFJ ani v práci. V každé bývají do určité míry neklidní. ENFJ podobně jako ENFP vstupují do profesí, v nichž mohou dosáhnout velkých úspěchů. Slovní zdatnost je předurčuje k jednání s lidmi, především k přímému kontaktu. Objevují se proto ve vysokém procentu v médiích, v duchovních úřadech, na jevištích i obrazovkách obecně. Bývají vynikající terapeuti, učitelé, výkonní ředitelé i obchodníci preferující a uplatňující osobní přístup k zákazníkům. Profese, které neumožňují častější kontakt s lidmi, například účetní, nejsou pro ENFJ vhodné, jinak se pro ně hodí takřka každé zaměstnání, v jehož rámci dochází ke kontaktu s lidmi. Takováto práce ještě zvýrazňuje osobnost ENFJ.

ENFJ má rád ve věcech pořádek, preferuje řád před zmatkem. Rád si plánuje práci i společenské události. Jakmile si něco domluví, je na něj spolehnutí, že nezapomene a přijde včas. ENFJ s oblibou řeší složité situace, v nichž musí rozplétat zamotané okolnosti. Zároveň dokáže i za těchto podmínek ladně a elegantně jednat s lidmi. ENFJ bývá oblíbený prakticky všude, kde se vyskytuje. Bývá oblíbený taktéž jako vedoucí osobnost, druzí jej rádi následují.

Plánování sice bývá jeho silná preference, přesto si však velmi dobře dokáže poradit i v situacích, kdy je třeba jednat bez přípravy. Ve výborném organizování bez prostoru pro plánování se podobá ESFJ, ovšem ESFJ bývá spíše mistr obřadů než skutečný vůdčí typ. ESFJ je spíše zábavní typ, stará se, aby se každý dobře bavil, aby zábava plynula hladce a byla stále v plném proudu, aby byly dodržovány zvyklosti, které by neměly být opomenuty, například aby svatba, pohřeb, oslava a podobně obsahovaly všechny náležitosti bez výjimky. Podobně jako ESF.I si nade vše cení harmonických mezilidských vztáhli, ale I.NI J tolik netrpí lhostejným přístupem druhých jako I .SI .I. ENFJ rovněž bývá méně závislý na hodnocení ze strany druhých.


Hodnoty a motivy ENFJ

ENFJ se řídí hlubokým smyslem pro altruismus a empatii k druhým. Mají intuitivní smysl pro emoce druhých a často fungují jako emoční barometr pro své okolí. Jejich soucit se však nevztahuje na jejich blízké: často bývají humanitární povahy a mohou cítit skutečnou starost o problémy celého lidstva. Mají sklon prožívat pocity druhých osobně a cítí se povinni jednat, když vidí, že lidé trpí.

ENFJ chtějí mít s ostatními blízké, podpůrné vztahy a věří, že spolupráce je nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěchu. Rádi se líbí a jsou velmi citliví na zpětnou vazbu, a to jak pozitivní, tak negativní. Očekávají to nejlepší nejen od sebe, ale i od ostatních, a mohou být zklamaní, když ostatní nemají tak upřímné úmysly jako ENFJ. ENFJ usilovně pracují na udržování pevných vztahů a snaží se být ceněnými členy svých rodin, skupin a komunit.


Jak ostatní vidí ENFJ

ENFJ jsou rození učitelé, kteří často organizují lidi, aby se zúčastnili nějaké vzdělávací aktivity. Mají tendenci přebírat odpovědnost za situaci a vést skupinu k činnostem a zkušenostem, které jim pomohou učit se a růst. Intuitivně vidí potenciál lidí a s charismatem a vřelostí povzbuzují ostatní, aby se snažili více rozvíjet své silné stránky. Bývají dynamičtí a produktivní a často jsou plní energie, když vedou ostatní k objevování nových poznatků.

ENFJ jsou obvykle dobří komunikátoři, kteří mají talent používat slova ke komunikaci s ostatními. Vnímají lidi a rádi mluví o vztazích. Často rádi pomáhají druhým řešit osobní problémy a rádi se dělí o své myšlenky o lidech, jejich emocích a motivech. Někdy jsou citliví až příliš a mohou být unavení, pokud jsou obklopeni příliš mnoha negativními emocemi.


Zajímavá fakta o ENFJ

 • Náročný, netrpělivý, vděčný a kompromisní
 • Nejčastěji ze všech typů se vyrovnávají se stresem sportováním.
 • Nejčastěji ze všech typů věří ve vyšší duchovní sílu.
 • Psychologové se domnívají, že děti mají ve škole nejméně problémů.
 • Mezi osobní hodnoty patří přátelství, vzdělání a školení, kreativita a veřejná činnost.
 • Mezi typy s nejvyšší spokojeností v zaměstnání, ale také mezi těmi, kteří nejčastěji oznamují, že plánují odejít ze zaměstnání.
 • Běžně se vyskytuje v náboženských, učitelských a uměleckých profesích.

Koníčky a zájmy ENFJ

Mezi oblíbené koníčky ENFJ patří pořádání společenských akcí, četba, umění, návštěvy muzeí, vyprávění příběhů, poslech hudby, psaní a kulinářství.


Silné stránky ENFJ

Mírotvorba. ENFJ nejenže podporují harmonii a morálku a předcházejí potenciálním konfliktům, ale také umí přesvědčit a motivovat ostatní, aby se vydali stejným směrem. Pozitivní vztahy považují za spolehlivou cestu k seberealizaci a velmi rádi spolupracují, podporují soudržnost a dokonce přátelství na pracovišti i mimo něj.

Komunikace. Jedním z mnoha klíčů k úspěchu ENFJ je schopnost obratně komunikovat v různých médiích. Mají talent tvořit slova z myšlenek, ať už ve třídě, nebo v milostném dopise. ENFJ rádi píší, mluví a vyprávějí příběhy a jejich publikum je často stejně nadšeně přijímá to, co oni chtějí říct. Cítí se dobře ve velkém davu i v malých skupinách, jsou rádi středem pozornosti a užívají si energii dobré konverzace, zejména s lidmi, kteří jsou stejně vášniví jako oni.

Přesvědčivost. ENFJ jsou známí svou schopností přesvědčovat a mají tendenci účinně přimět lidi, aby udělali to, co chtějí. ENFJ ale dělají charitativní práci; motivem často není manipulace nebo osobní prospěch, prostě chtějí, aby lidé dělali víc nebo lépe, protože jim to přinese prospěch nebo jim to pomůže realizovat nějaký potenciál. Tito lidé jsou sympatičtí a důvěryhodní, a proto jsou ostatní obvykle nuceni jim naslouchat a následovat je.

Vůdcovství. ENFJ mají široký společenský okruh a obvykle plánují akce a hledají příležitosti, jak lidi sblížit. Jejich vůdčí schopnosti zajistí, že se k nim ostatní rychle přidají a budou nadšeni. Vyučování a mentorování je pro ně stejně snadné jako dýchání a mluvení, a proto jsou ENFJ obzvláště zdatní v činnostech, které jim umožňují vést, učit nebo mentorovat. Jejich idealismus jim pomáhá velmi jasně a přesně vidět potenciál v jiných lidech a subjektech a jejich schopnost úsudku jim pomáhá vytyčit cestu k němu.


Slabé stránky ENFJ

Povrchnost. Vášniví a tvrdohlaví ENFJ mají tendenci vrhat se bezhlavě do všeho, aniž by to plně prozkoumali, analyzovali nebo přemýšleli o tom, co to bude obnášet. Jejich intuitivní povaha převládá a jsou si zcela jisti, že mají vše promyšlené; mohou neřešit potřebné a důležité detaily.

Přílišná oddanost. Přestože ENFJ rádi bývají trochu deprimovani, mohou se snadno stát příliš oddanými, protože jsou upřímně nadšeni životem a všemi možnostmi, které před sebou vidí — chtějí říkat "ano" tolik, kolik to jde, a chtějí dělat všechno. V důsledku toho se mohou později vzdát závazků, které mohli důkladněji prozkoumat předtím, než se do nich pustili, a často nakonec mnoho věcí začnou a ukončí, aniž by je dokončili.

Boj s přijímáním obtížných rozhodnutí. Při rozhodování mohou ENFJ zápasit s informacemi, které postrádají lidský prvek. Rigidní logika, neosobní uvažování a závěry založené na datech mohou být obtížné a dokonce nežádoucí. ENFJ mohou být vnímáni jako soucitní, ale také jako nespravedliví, protože pravděpodobně upřednostňují lidské potřeby před vším ostatním a jsou ochotni věnovat pozornost spíše výjimkám než pravidlům.

Příliš obětaví. Protože ENFJ dávají přednost lidem a potřebám druhých, nemusí si dostatečně uvědomovat své vlastní potřeby a někdy jim může činit potíže je vyjádřit, pokud se obávají, že by to mohlo vést ke konfliktu nebo odloučení. Pokud nemají vyvinutý silný pocit vlastní hodnoty, nemusí být ve svých vztazích autentičtí. Vzhledem k tomu, že ENFJ jsou již náchylní k osamělosti, může pocit, že je nikdo doopravdy nezná, posílit pocity osamělosti a nepochopení.


ENFJ v práci

V práci se ENFJ zajímají o organizování ostatních, aby dosáhli pozitivní změny. ENFJ jsou nadšení řešitelé problémů, zejména pokud mohou dobře využít svou silnou intuici pro lidi.

ENFJ spolupracují a nejlépe se jim pracuje v harmonickém prostředí, kde mohou podporovat ostatní a povzbuzovat jejich růst. Často se ujímají role mentora a za svůj hlavní cíl považují pomáhat ostatním, aby se zlepšili v tom, co dělají.

ENFJ často přitahují vedoucí pozice; přirozeně organizují lidi, aby využili jejich jedinečných schopností. Často mají silnou vizi své práce a rádi využívají svou kreativitu k rozvoji inovativních iniciativ s humanitárním zaměřením. ENFJ si cení týmové práce a chtějí mít k dispozici organizační zdroje pro realizaci svých nápadů.

Ideální pracovní prostředí pro ENFJ je vizionářské a zaměřené na lidi, s jasným humanitárním posláním a důrazem na konstruktivní činnost. Ideální práce pro ENFJ jim umožňuje rozvíjet a realizovat ideje, které zlepšují situaci a blahobyt ostatních.


Pracujete s ENFJ?

 • Schopnost empatie jim dovoluje správně odhadnout druhé.
 • Jsou ukáznění a cílevědomí což z nich činí přirozené vůdce.
 • V komunikaci vynikají, proto je třeba být pozorný — nereagují na sliby a nereálné vize.
 • Není třeba bát se nepřesností či nedbalosti. Zvládají samostatně i velmi náročné úkoly.
 • Konflikty a přímou konfrontaci chápou jako úplně poslední možnost řešení.
 • Při rozepři věnujte pozornost jejich návrhům na urovnání, prohry nesnášejí lehce.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

IDEALISTÉ (NF) (12 % v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

 • soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů
 • rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky
 • druhým se mohou zdát přiliš měkcí
 • vůdci společenských změn
 • potřebují najít v procesu nějaký osobní význam
 • berou si věci více osobně

Slavné ENFJ

Mezi slavné ENFJ patří:

 • Oprah Winfrey
 • papež Jan Pavel II
 • Maya Angelou
 • Margaret Mead
 • Ralph Nader
 • Abraham Maslow
 • Dr. Phil McGraw
 • Martin Luther King Jr.

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test