ENTJ — Král „Slunce“

Strategičtí lídři, kteří jsou motivováni k organizování změn. Rychle si všímají neefektivity a vymýšlejí nová řešení a rádi vytvářejí dlouhodobé plány pro realizaci své vize. Vynikají v logickém uvažování a jsou obvykle výmluvní a inteligentní.

ENTJ jsou analytičtí a objektivní, rádi vnášejí do světa kolem sebe řád. Když se v systému objeví nedostatky, ENTJ si jich všimne a rád hledá a zavádí lepší způsob. ENTJ jsou průbojní a rádi přebírají zodpovědnost; vidí svou roli jako vůdce a manažera, který organizuje lidi a procesy k dosažení svých cílů.

Jak vzácný je typ osobnosti ENTJ?

ENTJ je jedním z nejméně častých typů v populaci a nejvzácnějším typem u žen (spolu s INTJ).

Výskyt ENTJ v populaci

Výskyt ENTJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ENTJ?

ENTJ je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou . Znamená to Extravertní, Intuitivní, Myslící, Usuzující. ENTJ označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený s ostatními (Extravert), který se soustředí spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (Intuice), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (Myšlení) a který dává přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (Usuzování). ENTJ jsou někdy nazýváni Veliteli, protože mají vrozenou touhu vést ostatní.


Portrét ENTJ

Kdybychom měli popsat styl ENTJ jedním slovem, muselo by zaznít velitel. Základní hnací sílou a potřebou ENTJ je totiž vést druhé. Již od raného dětství je vidět, že potřebuje organizovat druhé, bývá velicí hlavou dětských skupinek. Tento typ představuje asi čtyři procenta populace.

ENTJ má silné nutkání vytvářet strukturu a organizovat. Právě jeho doménou jsou dlouhodobé cíle. Je pro něj příznačné empirické, objektivní a extravertně orientované myšlení. Je-li vyhraněné, pak se ENTJ vyžívá v klasifikování, zevšeobecňování a vytváření resumé, sbírá data, provádí prezentace. Tendencí plánovat připomíná EST.I, ale je spíše orientovaný na cíl jako takový. Analýza a zapamatovávání informací bývají méně rozvinuté, v tomto ohledu se ENTJ rád obrátí na ENTP nebo INTP. ENTJ je podobný i INTJ, ovšem ENTJ klade podstatně větší důraz na empirické uvažování než na intuici, přičemž intuice slouží jako základní stavební kámen empirického myšlení a je ji nutno chápat jako propojenost a návaznost částí celku.

ENTJ respektuje zavedené postupy, ovšem dospěje-li k závěru, že postup nevede ke kýženému cíli, odmítá se jím řídit. Neefektivita je pro něj totiž přímo hrozbou, nesnáší ji víc než cokoli jiného. Pokud někde narazí na opakování týchž chyb, ztrácí trpělivost. ENTJ potřebuje pro každý počin důvod, pocit jako podnět k jednání je pro něj nedostatečný. Chce a potřebuje pracovat s rozumem. Je-li ve vedení nějaké organizace, preferuje plánování dlouhodobých cílů, soustředí se na ně a pracuje s nimi, ovšem necítí nutnost výsledky svých úvah sdělovat ostatním.

Je přirozený organizátor, nedokáže druhé nevést. Najednou zjistí, že vede celý tým a ani neví, jak k tomu došlo. Jedinci ENTJ dokážou zorganizovat svá oddělení vskutku výborně, umí skloubit dlouhodobé i krátkodobé cíle. Neopomíjejí ani takzvané lidské zdroje, mají přehled o tom, co kdo umí. Vyhledávají výkonné jedince, všímají si účinnosti opatření i efektivity. Při rozhodování se prvořadě řídí neosobními daty, preferují předem promyšlené plány do posledních detailů. Samozřejmě by byli nejraději, kdyby ostatní postupovali stejně jako oni. Podporují politiku organizace a od drahých očekávají totéž.

Jedinci ENTJ se zpravidla propracují na pozici s vysokou odpovědností, tato místa jim vyhovují. Jsou plně oddaní práci, vždy na ni najdou nějakou tu zásobu energie. Jsou ochotni obětovat jiné aspekty života pro práci. Zjistí-li neefektivní přístup, málo plodné oddělení a podobně, s vervou se pustí do reorganizace a nápravy. Jakmile přijdou na to, že některý zaměstnanec nepracuje tak, jak má, s výpovědí neváhá. ENTJ zpravidla pracuje v sekci, která se podílí na budování a rozvíjení struktury, vyhovuje inu vedení administrativních oddělení, zodpovědnosti se nebojí ani v nejmenším. V této souvislosti se uplatňuje v armádě, obchodě, vzdělávání i ve vládě.

ENTJ přebírá vedení i doma. Jakmile je ENTJ doma, je jasné, kdo velí. Práce je pro něj ovšem krajně důležitá, proto doma příliš často nebývá, především je-li ENTJ muž. Od partnera očekává mnohé, proto je třeba, aby měl partner silnou osobnost, jíž by se jen tak nevzdal a nenechal sebou vláčet. Partner by měl mít vlastní zájmy, ve vlastním zájmu by měl být do vysoké míry nezávislý, měl by mít zdravou sebedůvěru. Žena ENTJ budující si kariéru se příliš nezamlouvá muži, který vnímá domov jako ráj a výhradní doménu ženy, kde si sám dobíjí síly a vyráží odtud do náročné práce.

I jako rodič bývá ENTJ ve vedoucí pozici. Děti zpravidla vědí, co se od nich očekává. Rovněž jim je jasné, že doma se má poslouchat. Pokud se dítě zachová v rozporu s požadavky rodiče, ENTJ nedělá scény, nekřičí, spíše oznámí trest a se samozřejmostí očekává, že dítě chybu napraví. Navzdory silné vůdčí tendenci jsou pro ENTJ rodina i partnerství velmi důležité, je však dobré, když se rodinný život přizpůsobí jeho práci.

ENTJ zpravidla nemívá ideály ohledně partnerství, nehoní se za romantickou před-stavou. Na druhou stranu očekává, že doma bude uklizeno, uvařeno a útulno. Děti vychovává cíleně k tomu, aby se staly užitečnými a prospěšnými občany a dokázaly si v budoucnosti vybudovat harmonický partnerský vztah. Muž ENTJ od partnerky obvykle očekává, že se bude účastnit společenských akcí v okruhu bydliště, mívá požadavek na sociálně zdatnou a vzdělanou ženu. Žena ENTJ mívá problémy s tím, aby našla partnera, který nebude převálcovaný její osobností a přímo tvrdou vůlí.


Hodnoty a motivy ENTJ

ENTJ jsou často velmi motivováni úspěchem v kariéře a mají rádi tvrdou práci. Jsou ambiciózní a mají zájem získat moc a vliv. Pro ENTJ je rozhodování posláním. Chtějí mít možnost zavolat a začít uskutečňovat plány.

ENTJ bývají přímí a rozhodní. Při snaze o dosažení cíle mohou být někdy kritičtí nebo přísní. Bývají přátelští a společenští, i když mohou přehlížet citové jemnosti druhých. Často rádi spolupracují s ostatními na dosažení společného cíle, ale nemusí mít čas věnovat se svým pocitům. Jsou orientováni na výsledky a chtějí být produktivní, kompetentní a vlivní.


Jak ostatní vidí ENTJ

ENTJ jsou rození vůdci a často přebírají zodpovědnost všude, kde se ocitnou. Obvykle mají jasnou vizi budoucnosti a intuitivně chápou, jak vést lidi a procesy k tomuto cíli. Mají tendenci přistupovat ke každé situaci z pohledu analytika výkonu a neostýchají se poukázat na to, co by se dalo udělat lépe. Pro ENTJ jsou jejich ideje předem dané: je jen otázkou času, kdy se jim podaří získat hráče, aby všeho dosáhli.

ENTJ jsou často společenští a zdá se, že od okamžiku, kdy se s někým setkají, mají představu o tom, jak bude dotyčný zapadat do jejich grandiózního plánu. Obvykle jsou přímočaří a mohou působit arogantně nebo dokonce domýšlivě; velmi rychle hodnotí lidi a situace a je pro ně obtížné být upřímný v tom, co vidí. ENTJ jsou citliví na otázky moci, hledají pozice a vlivné lidi. Vyznačují se ctižádostí a často jsou velmi zapálení pro svou kariéru. ENTJ si svou práci užívají více než ostatní typy a mohou dokonce říci, že práci dělají pro radost.


Zajímavá fakta o ENTJ

 • Nejméně často ze všech typů sdělují o stresu způsobeném prací nebo financemi
 • Častěji než průměr trpí srdečními problémy
 • Jsou mezi ty typy, které nejméně věří ve vyšší duchovní sílu
 • Mezi 4 nejlepší typy na vysoké škole GPA
 • Patří mezi ty, kteří s největší pravděpodobností dokončí vysokou školu
 • Široké zastoupení mezi studenty MBA a majiteli malých podniků
 • Jeden ze dvou typů, který je se svou prací nejspíše spokojen.

Koníčky a zájmy ENTJ

Mezi oblíbené koníčky ENTJ patří zastávání vedoucích funkcí v komunitních skupinách, účast na společenských nebo sportovních akcích a sportovní aktivity. Protože se ENTJ často soustředí na svou kariéru, mohou mít jen málo mimopracovních zájmů nebo se mohou věnovat volnočasovým aktivitám, které jim zároveň pomáhají v kariéře.


Silné stránky ENTJ

Volní. Obzvláště obdivuhodná je u ENTJ jejich téměř nevnímavost vůči kritice. Když si vytvoří postoj nebo učiní rozhodnutí, nepodléhají nátlaku. Jsou si prostě jisti správností svého přesvědčení a hbitou logikou, která je tam přivedla. Chcete-li ovlivnit ENTJ, musíte je buď přechytračit, nebo jim dokázat, že se mýlí. ENTJ se nebojí kritiky, neberou si vše osobně a nebojí se držet názoru třetí strany.

Efektivní. ENTJ jsou známí tím, že jsou výjimečně produktivní, efektivní a soustředění a často jsou schopni plnit více úkolů, aniž by se vzdali. Mají nekonečné množství energie pro práci a dosahují více než příznivých výsledků. ENTJ často dosáhnou toho, o co usilují, protože se nenechají snadno odradit, i když jejich plány nebo postoje nefungují nebo trvají déle, než očekávali. Věří, že nemohou selhat.

Strategické myšlení. ENTJ jsou bystří myslitelé a skvělí řešitelé problémů. Mají obvykle skvělé ideje, jsou schopni prozkoumat situaci ze všech úhlů a strategicky sestavit plán pro dosažení své vize. Problémy je nezahlcují, ale dodávají jim energii. Tyto vlastnosti v kombinaci s jejich silnými koncepčními návyky zajišťují, že každý projekt bude pokračovat s chytrými a dlouhodobými řešeními.

Charismatičtí vůdci. ENTJ žijí ve světě příležitostí a všude vidí problémy, kterých se rádi ujmou. Jsou to vůdci v nejlepším světle, kteří využívají svou energii a charisma k tomu, aby inspirovali a motivovali ostatní. Lidé si často vybírají ENTJ jako své vůdce, což jim umožňuje uskutečnit ambiciózní plány, kterých by sami nikdy nedokázali dosáhnout.


Slabé stránky ENTJ

Dominantní. Vzhledem k jejich logickému myšlení není překvapivé, že ENTJ jsou experti na hledání chyb a nedostatků. V kombinaci s jejich charakteristickou přímočarostí a neúctou k pocitům druhých se však mohou stát kritickými, náročnými a bezohlednými. Ne každému se líbí, že jsou jeho nedostatky tak často odhalovány a vynášeny na světlo.

Netolerantní. ENTJ kladou na ostatní stejně nemožné standardy a věří, že každý může a měl by pracovat stejně tvrdě jako oni. Často jim chybí trpělivost s lidmi, kteří jsou od přírody méně přímočaří nebo trochu pomalejší. "Je to moje cesta, nebo dálnice" může být pro ty, kteří jsou na špici kritiky ENTJ, zastrašující mantrou.

Arogantní. ENTJ si váží strategického myšlení, chytrosti a rozhodného jednání a na ty, kteří se jim neodpovídají, se dívají svrchu. Sebevědomí může být sice dobrá věc, ale často vede k aroganci, zejména v očích těch, kteří do svého přesvědčení nevložili tolik úsilí nebo odvahy.

Špatné zpracování emocí. Empatie nepatří mezi silné stránky ENTJ. Tento typ se projevuje netrpělivostí, když ostatní odmítají nebo nedokážou vidět věci z jejich perspektivy, a vyžadují, aby ENTJ aktivně věnoval pozornost, aby rozpoznal hodnotu názorů druhých a bral v úvahu jejich pocity. V osobním prostředí se ENTJ mohou chovat příliš panovačně a pošlapávat city druhých, čímž si nezískávají přátele.


ENTJ v práci

ENTJ přitahují vedoucí pozice, které jim umožňují vytvářet strategie pro dosažení vyšší efektivity a produktivity. Dávají přednost vedoucím nebo manažerským pozicím a chtějí být schopni iniciovat a vést organizační změny.

ENTJ rádi řeší složité problémy a užívají si porozumění složitým systémům, aby zjistili, kde je možné zlepšení. ENTJ přirozeně vidí příležitosti ke zlepšení systémů a chtějí, aby týmy realizovaly jejich vize. Oceňují prostředí, kde jsou podporovány inovace a kde tradice nejsou považovány za nedotknutelné.

ENTJ chtějí mít ve své práci strukturu. Dávají přednost tomu, aby jejich práce a práce jejich kolegů byla hodnocena na základě souboru jasných pokynů. Cení si věcného a spravedlivého prostředí, v němž je výkon objektivně hodnocen a štědře odměňován. ENTJ bývají motivovaní a pracovití a chtějí, aby jejich úsilí bylo oceněno penězi, mocí a prestiží.

Ideální organizace pro ENTJ si cení kompetence a logického myšlení a zahrnuje chytré a ambiciózní zaměstnance. Ideální práce pro ENTJ je taková, která je vede k řešení složitých problémů pomocí strategického plánování a jasného stanovování cílů.


Pracujete s ENTJ?

 • Vyostřete všechny smysly.
 • Nezazlívejte jim jejich způsob učení.
 • Bedlivě sledujte situaci v jejich okolí a zprostředkovávejte jim zpětnou vazbu.
 • Je-li třeba nebojte se otevřené konfrontace. Nejen že na ní přistoupí, budou si toho vážit.
 • Není důležité jste-li pro ENTJ nadřízeným či podřízeným, je třeba být asertivním.
 • Můžete se spolehnout na jejich intuici a rychlost s jakou zpracovávají informace.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

 • systémoví a komplexní myslitelé
 • emoce nahlížejí jako irelevantní
 • strategičtí a pragmatičtí
 • orientovaní na proces spíše než na lidi
 • iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií
 • uvažují rychle a analyticky

Slavné ENTJ

Mezi slavné ENTJ patří:

 • Margaret Thatcherová
 • Kamala Harrisová
 • Napoleon Bonaparte
 • Charles Sagan
 • generál Norman Schwarzkopf
 • David Letterman
 • Douglas MacArthur
 • Harrison Ford
 • Mindy Kalingová
 • Quentin Tarantino

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test