INFP — „Empatik Vzácný“

Idealisté s bohatou představivostí, kteří se řídí svými základními hodnotami a přesvědčením. Pro INFP je nejdůležitější příležitost; realismus okamžiku má pouze přechodný význam.

INFP jsou citliví, starostliví a soucitní a velmi jim záleží na osobním růstu svém i ostatních. INFP jsou individualisté, kteří nesoudí a věří, že každý by si měl najít svou vlastní cestu. Rádi tráví čas zkoumáním vlastních myšlenek a hodnot a jemně povzbuzují ostatní, aby dělali totéž. INFP jsou kreativní a často umělecky založení; rádi hledají nové způsoby sebevyjádření.

Jak vzácný je typ osobnosti INFP?

INFP je devátým nejčastějším typem v populaci.

Výskyt INFP v populaci

Výskyt INFP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená INFP?

INFP je jedním ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Catherine Briggsová a Isabel Myersová. INFP je zkratka pro Introverzi, Intuici, Cítění a Vnímání, což jsou čtyři základní osobnostní rysy vycházející z díla psychologa C. G. Junga.

Každé ze čtyř písmen kódu INFP označuje klíčový osobnostní rys tohoto typu. INFP se nabíjejí pouze časem (introverti), zaměřují se spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuice), rozhodují se na základě pocitů a hodnot (cítění) a dávají přednost spontánnosti a flexibilitě před plánováním a organizováním (vnímání).


Portrét INFP

INFP je klidný, příjemný typ, jehož okolní svět vnímá spíše jako plachého a rezervovaného člověka. K lidem okolo sebe skutečně někdy bývá odměřený, ovšem to je jen skořápka, pod níž se skrývá milá vřelost, která má k odtažitosti skutečně daleko. Jedinci INFP se ochotně starají o druhé a pečují o ně, což je vlastnost, která pro ostatní typy nebývá příznačná. Ve svém životě mají vždy několik blízkých osob a záležitostí, jimž se věnují s neobyčejným nasazením a zájmem. Je pro ně příznačný přívlastek idealista. Někdy je tato tendence dostává do situace, v níž si připadají sami na světě.

INFP má hluboký smysl pro čest, jejíž zdroje pramení z vnitřních hodnot. INFP je obhájce víry, strážce zámku. Johanka z Arku je prototyp ženy INFP, Galahad je prototyp muže INFP. Chceme-li blíže poznat INFP, musíme proniknout do příčin a podnětů jeho chování. Právě on patří k typům lidí, kteří pro člověka, v něhož věří, dokážou udělat to, co by jiný typ možná ani neuměl.

Jedinci INFP usilují o jednotu a celistvost, konkrétně duše a těla, rozumu a citu. Jejich životem se zpravidla line nepříliš výrazná tragická nitka, ale obvykleji neodhalí. Jsou oddáni pozitivům a dobru, proto jsou vždy na stráži před negativy a zlem. Nezřídka se tak dostávají do zajetí znesvěcených motivů. Někteří INFP žijí život paradoxu, protože na jedné straně je k sobě poutá čistota a jednota, na druhé poskvrněnost a znesvěcení. Mají-li dojem, že se vydali po špatné cestě, zpravidla realizují rituály sebeobětování, aby se očistili. Tento proces ovšem probíhá pouze v nitru INFP, není stavěn na odiv.

INFP nepreferuje logiku, spíše staví na hodnotách. Reaguje na protiklady krása — ošklivost, dobro — zlo, morální — nemorální. Dojmy mívá zažité v celkové podobě v jakémsi rozprášeném stavu. S lehkostí ho napadají přirovnání a metafory, které ovšem někdy nabývají vyumělkovaného dojmu. INFP má nadání pro tvoření i interpretování symbolů, proto bývá jeho oblastí působnosti lyrika a poezie vůbec. Logiku naopak vnímá jako volitelnou nadstavbu. Někdy si myslí, že tu či onu oblast již dobře zvládl, ačkoli tomu tak není. K takovémuto závěru vede INFP nedostatek pozornosti věnované detailům, navíc mívá potíže s uvažováním v rámci podmínek a návazností. Svět totiž vnímá buď jako reálný, nebo jako vysněný, hypotézy pro něj nemají velkou váhu.

V práci se projevuje přizpůsobivě, nové informace a nápady vítá. Pozoruje lidi kolem sebe, nasává do sebe jejich pocity, ačkoli, jak jsme již uvedli, ve vztahu k nim nebývá horlivý, spíše působí zdrženlivým dojmem. INFP nesnáší, když ho někdo ruší při telefonování, totéž platí i pro práci jako takovou. Dobře pracuje sám i v kolektivu. Nastane-li obtížná situace, řeší ji s klidem, ovšem stereotypní detaily ho zlobí.

Jedinci INFP dělávají chyby při práci s fakty, při práci s hodnotami a zásadami se nemýlí. Zpravidla volí profesní dráhu jako misionáři, knězi, vysokoškolští učitelé, psychiatři, architekti či psychologové, každopádně se drží daleko od obchodní sféry. Vzdělávání jim problémy nedělá, obvykle se jim daří lépe na vysoké škole než na střední. Mají přirozený zájem o dění ve škole, podobně jako NF mívají velký talent na jazyky. Nezřídka vyslyší volání světa o pomoc a vydávají se do něj, v této souvislosti jim osobní oběti nedělají velké potíže. Bývají vynikající autoři románů, prosazují se jako herci, protože do role vkládají intenzivní osobní nasazení, jehož ostatní typy nebývají tolik schopny.

INFP jako partner bývá ve vztahu oddaný, chce žít v klidu, míru a harmonii, udělá, co jen může, aby ukončil probíhající konflikt. Je vnímavý vůči pocitům druhých, rád dělá radost blízkým lidem. S romantiky mívá těžší pořízení, protože dva ideály se souběžně těžko naplňují. INFP někdy působí dojmem, že se bojí aktuálních vymožeností, protože by za ně někdy v budoucnu mohl platit vysokou daň. Je si jist, že pokud dospěje k úspěchu, štěstí, kráse, zdraví, bohatství, znalostem a podobně příliš snadno, pak si ho čert vždycky najde. Proto i na vztahu usilovně pracuje, nečeká, že by modré z nebe spadlo samo. Někdy sice mívá problémy s otevřeným projevováním emocí, ale o to výrazněji dává partnerovi najevo lásku a zájem nepřímo.

Pro INFP platí, že jeho domov je jeho hrad. Jako rodič brání teplo domova za každou cenu, zasazuje se o to, aby všem členům rodiny bylo doma dobře. Je oddaný rodině, snaží se vcítit do všech členů, ve vztazích bývá přizpůsobivý, tudíž se s ním žije dobře. Sice někdy snívá o zelenějších pastvinách, ale ví, že doma je doma. Pokud ho zelená tráva přece jen zláká, pak se po čase rád vrátí tam, kde mu bylo a je nejlépe. Rodina někdy trpívá jeho předpokladem, že za štěstí se musí platit bolestí, protože bývá ve střehu před případnými nájezdy zla. Každodenní stereotypy mu vyhovují, leckdy nechává druhé, aby rozhodovali za něj, ovšem jen do té míry, pokud mu nezasahují do jeho hodnot. Jakmile by mohly být dotčeny, dokáže si rázně dupnout. Život s ním plyne dobře, jen nesmí docházet na znásilňování ideálu. Pak INFP rázně zasáhne a nehodlá se nechat přesvědčit, urputně si trvá na svém.


Hodnoty a motivy INFP

INFP si cení autenticity a chtějí být originální a osobití v tom, co dělají. Často se zabývají hledáním smyslu a pravdy uvnitř sebe sama. Následování tradic je pro INFP málo přitažlivé; raději sami zkoumají hodnoty a myšlenky a sami se rozhodují, co považují za správné. INFP jsou často neobvyklí a nekonvenční, ale netouží se přizpůsobovat. INFP jsou raději věrní sami sobě, než aby se snažili zapadnout do davu.

INFP přijímají a neodsuzují ostatní, protože věří, že každý by měl jít svou vlastní cestou. Jsou flexibilní a vstřícní a často dokáží vidět různé úhly pohledu. Pro INFP je důležité podporovat druhé, nicméně INFP mohou ostře odreagovat, pokud mají pocit, že jsou porušovány jejich vlastní hodnoty. Obzvláště jim vadí, když je matou lidé, kteří trvají na tom, že existuje jediný správný způsob, jak věci dělat. INFP chtějí otevřenou a vstřícnou výměnu názorů.


Jak ostatní vidí INFP

INFP mohou na první pohled působit chladně, protože si své nejupřímnější myšlenky a pocity schovávají pro lidi, které dobře znají. Jsou přemýšliví a často duchovní a často se zajímají o věcné rozhovory o hodnotách, etice, lidech a osobním růstu. INFP jsou obecně zvídaví a nezaujatí a neustále se snaží hlouběji porozumět sobě i svému okolí. Jsou zapálení pro své ideály, ale přitom tajnůstkářští; málokdo chápe hloubku oddanosti INFP svému přesvědčení.

INFP jsou citliví a empatičtí a celý život hledají smysl a autenticitu. Všední aspekty života jsou pro tento typ méně zajímavé a zabývají se spíše zajímavými myšlenkami než praktickými fakty. Obvykle přijímají ostatní bez otázek a mohou se zajímat zejména o neobvyklé názory nebo alternativní životní styly. Často mají zvláštní zálibu v umění, zejména v avantgardě, protože rádi poznávají nové koncepty sebevyjádření.


Zajímavá fakta o INFP

 • Nejmenší pravděpodobnost výskytu srdečních onemocnění ze všech typů.
 • Muži hovoří o chronické bolesti podstatně méně často.
 • Druhý ze všech typů, který uvádí nespokojenost v rodinném životě.
 • Patří mezi ty, kteří jsou na vysoké škole nejvíce náchylní k sebevražedným myšlenkám.
 • Většinou jsou při učení cizího jazyka úspěšnější, než je průměr.
 • Patří mezi typy, které jsou nejčastěji nespokojené se svou prací.
 • Mezi osobní hodnoty patří autonomie a kreativita.
 • Široké zastoupení v poradenských, spisovatelských a uměleckých profesích.

Koníčky a zájmy INFP

Mezi oblíbené koníčky INFP patří poezie, tvůrčí psaní, hudba, fotografie, divadlo a výtvarné umění.


Silné stránky INFP

Idealismus. INFP se velmi zajímají o druhé a považují za svou povinnost pozitivně ovlivňovat životy druhých jakýmkoli možným způsobem. Díky této neochvějné oddanosti jsou INFP schopni velkého sebeobětování a nepůjdou do kompromisů se svými etickými normami kvůli osobnímu prospěchu. INFP pevně věří v neomezený potenciál člověka dosáhnout vynikajících výsledků a je na ně vždy spolehnutí, že povzbudí nebo finančně podpoří ty, kteří se snaží rozšířit své obzory.

Celistvost. Čestnost pro INFP znamená vše, včetně intelektuální a morální poctivosti. Někteří lidé mohou INFP vyčítat, že mají příliš velkou představivost nebo že jsou ochotni dotáhnout logiku až do krajnosti, aby našli hlubší smysl, který podle nich musí existovat, ale nelze popřít, že hluboce reflexivní povaha INFP jim umožňuje překonat hranice představivosti, které nám tak často brání najít nová řešení starých problémů.

Kompromis. Harmonické vztahy jsou pro INFP, jakožto empatické idealisty, jako balzám na duši. V rodinném prostředí nebo při práci ve skupině jsou INFP velmi efektivní jako zprostředkovatelé, protože se oprávněně zajímají o názory všech a snaží se zajistit, aby byli všichni nestranně vyslechnuti. Jsou nadšenými zastánci spolupráce a věří, že když lidé spolupracují pro společnou věc, neexistují nepřekonatelné překážky.

Oddanost. Je snadné mluvit o ctnostech, jako je soucit, kreativita, originalita a otevřenost, ale tyto ideje mají jen malý význam, pokud je nelze převést do reálné roviny. INFP to naštěstí umí skvěle. Tito zapálení a oddaní lidé mají jedinečnou schopnost formovat prostředí tak, aby podporovalo sebezdokonalování a transcendentní úspěchy pro všechny.


Slabé stránky INFP

Citlivost. Jejich hluboký soucit, citlivost a snaha o originalitu umožňují INFP konstruktivně se zapojit do mezilidských vztahů, ale tyto city je také činí zranitelnými vůči zklamání a silné existenciální úzkosti. INFP, kteří se s nadšením pouštějí do světa, mohou být nakonec apatičtí a depresivní, když zjistí, že jejich idealismus není vždy sdílen nebo respektován ostatními, a jejich neuvěřitelný talent může přijít zcela vniveč, když jsou příliš znechuceni, aby pokračovali.

Nepraktičnost. Přestože jejich vytrvalost v prosazování spravedlnosti a slušnosti je obdivuhodná, intenzita jejich citů může někdy způsobit, že INFP nejsou ochotni dělat kompromisy, i když je to pro dosažení něčeho nezbytné. Oddanost morálním zásadám je obdivuhodná, ale v reálném světě může být nemožné dosáhnout čehosi, pokud INFP nenajde způsob, jak dávat a brát po trochu, a nenalezne praktická, i když nedokonalá řešení problémů.

Obětavost. INFP mají tendenci zanedbávat nebo potlačovat své vlastní potřeby, pokud si myslí, že je to nutné pro zachování míru nebo pro to, aby udělali druhé šťastnými. Když člověk příliš dlouho zadržuje svou nejistotu, může to nakonec vést k výbuchu nebo emocionálnímu zhroucení. Citliví INFP často trpí v tichosti, což je škoda, protože INFP a jejich společníci mají obvykle ve svém životě lidi, kterým na nich velmi záleží a kteří by jim rádi pomohli vypořádat se s jejich duševním trápením a zklamáním.

Zranitelnost. INFP jsou v jádru soucitní a řídí se spíše srdcem než hlavou, což může někdy vést k problémům. Bohužel existují uživatelé a manipulátoři, kteří vždy hledají snadné cíle, a z pohledu těchto lidí mohou mít INFP na čele blikající neonové nápisy "Využij mě, využij mě!". Důvěra je úžasná věc, ale ne tehdy, když jste kvůli ní zranitelní.


Pracujete s INFP?

 • Respektujte jejich osobní prostor.
 • Neútočte přímo, vyhýbají se přímé konfrontaci a konfliktům.
 • Poskytnete-li jim silnou motivaci můžete očekávat silnou angažovanost.
 • Nesnažte se jim bořit ideály, jsou jim vlastní, ale jsou schopni se nimi vypořádat samostatně.
 • Jejich snahu bránit svoje okolí od rušivých vlivů nepotírejte násilně, změny aplikujte pomalu.
 • Neočekávejte přesnost a nasazení v rutinních operacích.
 • Jimi zdlouhavě připravované projekty neváhejte podpořit, čekají na to.
 • Důvěřujte, ale prověřujte.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

IDEALISTÉ (NF) (12 % v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

 • soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů
 • rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky
 • druhým se mohou zdát přiliš měkcí
 • vůdci společenských změn
 • potřebují najít v procesu nějaký osobní význam
 • berou si věci více osobně

Slavné INFP

Mezi slavné INFP patří:

 • princezna Diana
 • Audrey Hepburn
 • Fred Rogers
 • John Lennon
 • Kurt Cobain
 • Tori Amos
 • William Shakespeare
 • Bill Watterson
 • Helen Kellerová
 • Carl Rogers a Isabel Briggs Myersová

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test