ESFJ — „Poskytovatel Tradicionalista“

Svědomití pomocníci, citliví k potřebám druhých a energicky se věnují svým povinnostem. Velmi dobře naladěny na své emocionální okolí a jsou pozorné k pocitům druhých i jejich vnímání. ESFJ milují pocit harmonie a spolupráce ve svém okolí, jsou ochotni vyhovět a poskytnout.

ESFJ si cení věrnosti a tradice a rodinu a přátele obvykle staví na první místo. Jsou velkorysí svým časem, úsilím i emocemi. Často berou starosti druhých za své a snaží se využít svých značných organizačních schopností, aby vnesli do života druhých pořádek.

Jak vzácný je typ osobnosti ESFJ?

ESFJ je druhým nejčastějším typem v populaci.

Výskyt ESFJ v populaci

Výskyt ESFJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ESFJ?

ESFJ je zkratka, která se používá pro označení jednoho ze šestnácti typů osobnosti vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou. Znamená to Extraverze, Smysly, Cítění, Usuzování. ESFJ označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený s ostatními (extravert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě pocitů a hodnot (cítění) a který dává přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (úsudek). ESFJ jsou někdy nazýváni Poskytovateli, protože se zajímají o praktickou péči o druhé.


Portrét ESFJ

ESFJ je nejspolečenštější typ. Energii si dobíjí kontaktem s druhými, přičemž lidi, které má rád, si dokáže značně zidealizovat. Klíčovou charakteristikou tohoto typu je harmonie. ESFJ čítá asi 25 procent populace.

ESFJ je horlivým zastáncem tradičních institucí, konkrétně rodiny, školy, kostela, klubů. Na každém kroku horuje pro harmonii a soulad. Bývá vynikajícím hostitelem, zpravidla si hned po představení dokáže zapamatovat jméno a od té doby ho nosí v paměti. Při společenských akcích dbá o naplňování potřeb druhých, stará se, aby všem bylo dobře a měli všechno, co potřebují. I on je, stejně jako ISTJ, velkým zastáncem tradic.

Jedince ESFJ dokáže hluboce ranit nezájem, potřebuje, aby druzí viděli, že se snaží a věnuje se jim. Jeho hodnoty zpravidla začínají slovy mělo by se či nemělo by se. Bývá svědomitý a pořádný; pokud mu není umožněn kontakt s druhými, bývá nervózní.

ESFJ si zpravidla vybírá povolání v sociální oblasti či obchodné sféře. Díky orientaci na lidi bývá dobrým prodejcem, ve společnostech prodávajících nejrůznější zboží zpravidla září a mívá nej lepší výsledky. Budeme-li ho pozorovat při práci, uvidíme jedinečnou prezentaci osobitého a osobního přístupu. Zákazník v pojetí ESFJ totiž nekupuje výrobek, nýbrž nakupuje přímo od ESFJ, jedná se o individuální a vysoce individualizovanou transakci, kterou ESFJ podává zákazníkovi jako výjimečnou. Z týchž důvodů se spousta ESFJ objevuje v učitelských profesích, volí si zaměstnání kněze, supervizora, úředníka, lektora a dalších. Klíčovým vodítkem je osobní kontakt tváří v tvář.

Jedinci ESFJ ochotně a důsledně respektují pravidla, v tomto ohledu se nedostávají do konfliktu s nadřízenými. Své povinnosti plní řádně a včas. Vůči zaměstnavateli jsou loajální, s kolegy přímo a otevřeně hovoří o problémech, diskutování jim nedělá potíže. Pokud se však výměna názorů zvrhne do planého filozofování, stáhnou se. Na rozdíl od NT není ESFJ nadšený, má-li se pouštět do analýz spletitostí, například má-li nadřízeným vysvětlit určitou okolnost tak, že zanalyzuje zásady určitých postupu a z rozdílů mezi nimi a realitou vyvodí důsledky.

Hodnoty orientované podle toho, co by se mělo a nemělo, pro něj mají velký význam. ESFJ chce, aby se týmiž pravidly řídili i ostatní členové rodiny. Domácí povinnosti neobchází, doma se stará o pořádek a totéž očekává od druhých. Rád se baví a setkává se s druhými. Je spokojen, podaří-li se rychle a stručně vyřešit vzniklý problém, preferuje plány a časové rozvrhy usnadňující práci s časem. Proti stereotypům nebojuje, naopak mu nabízejí jasně daný řád, který respektuje.

Manželství má pro něj velkou váhu, někdy bývá na partnerovi dosti závislý. Rodina pro něj znamená bezpečné a pevné místo na zemi, potřebuje vědět, že někam patří. Zároveň si tak získává jasné místo na sociálním žebříčku. Oslavy a večírky jsou živnou půdou ESFJ, užívají si tradice spojené s podáváním jídla i pití, vždy bývají předem připravení a zásobení, aby nic nechybělo. V komunitní hierarchii uznávají jmenované autority, bývají pro ESFJ zdrojem názorů a postojů.

ESFJ má srdce na dlani, emoce neskrývá, naopak je projevuje velmi otevřeně. Potřebuje, aby jej druzí potřebovali, měli ho rádi a vážili si ho. Do těchto snah věnuje hodně energie. Pokud je mu přiřčena vina za potíže v práci nebo za neshody ve vztahu, upadá do stavu melancholie a deprese, v krajních případech volí i sebevraždu.

ESFJ si obyčejně váží rodičů a ctí je, v dětství bývá poslušný a snaživý žák. Ve správný čas projevuje příhodné emoce, chová se podle očekávání. Mívá dobré srdce, bývá citově založený, pamatuje si výročí, narozeniny a další významné události — jsou pro něj důležité. Na druhou stranu dokáže upadnout do tak pochmurné nálady, až ji rozšíří všude kolem sebe, proto je krajně doporučeníhodné, aby se naučil pracovat se strachem, dostal ho pod kontrolu a zbytečně nepředjímal blížící se události jako katastrofy.

Děti rodiče ESFJ bývají vnímány jako pokračovatelé rodu, ESFJ se o jejich výchovu pečlivě stará. Pokud situace neprobíhá tak, jak by si přál, umí být značně kritický.

ESFJ bývá typ, který za partnera volí alkoholika nebo jakékoli jiné jedince potřebující silné zázemí a všestrannou péči. Provdá-li se žena ESFJ za muže, jenž nedokáže dostát roli živitele rodiny, bývá rozezlená, rýpe do partnera a předhazuje mu úspěchy drahých. Naříká si nad tím, jak hodně mají drazí a jak málo toho vlastní ona. Muži i ženy ESFJ v principu vycházejí z lidí a věcí, neoslovují je myšlenky a zásady. Rádi se rozhodují, obzvláště s předjímáním užitečnosti jednání drahých nebo funkčnosti nějaké věci.


Hodnoty a motivy ESFJ

ESFJ jednají podle přísného morálního kodexu a očekávají, že ostatní budou jednat stejně. Často vidí věci z hlediska černého a bílého, správného a špatného, a většinou se nestydí sdělit své hodnocení chování druhých. ESFJ usilují o harmonii a spolupráci a věří, že toho lze nejlépe dosáhnout, když se všichni řídí stejnými pravidly. Mají smysl pro pořádek v tom, jak se k sobě lidé chovají, a často přijímají role, které jim umožňují tento společenský řád udržovat.

ESFJ cítí osobní odpovědnost za potřeby druhých a obvykle se snaží zapojit a pomáhat. Bývají vážní a praktičtí, dávají přednost práci před zábavou, zejména péči o druhé. Obecně mají rádi rutinu a často dodržují pravidelný rozvrh, který jim umožňuje být organizovaní a produktivní.


Jak ostatní vidí ESFJ

ESFJ se často setkávají s rolí hostitele nebo hostitelky. Neváhají se ujmout role organizátora a chtějí se ujistit, že je o všechny postaráno. ESFJ se dobře hodí na pozice, jako je vedoucí výboru, organizátor akcí a dobrovolník v církvi. Obvykle jsou spjati se svými komunitami a usilovně se snaží přispívat k udržování pořádku v komunitě. ESFJ se zajímají o ostatní lidi a chtějí znát podrobnosti z jejich života. Drby jsou oblíbenou zábavou mnoha ESFJ; rádi vyprávějí příběhy o lidech kolem sebe.

ESFJ mají jasný morální kodex, který určuje jejich chování a očekávání od ostatních. Často mají vyhraněné názory na to, jak by se lidé měli chovat a co je správné dělat. Způsoby a další pravidla společenské interakce jsou pro ESFJ často velmi zajímavé. Dokážou uvažovat v kategoriích černé a bílé, správné a špatné. Mohou odsuzovat ostatní, kteří se podle nich chovají nevhodně, ale mají ty nejlepší úmysly: chtějí jen, aby všichni dodržovali pravidla a mohli spolu vycházet. ESFJ chtějí, aby lidé kolem nich byli v pořádku, a mohou se velmi angažovat v problémech a starostech ostatních lidí.


Zajímavá fakta o ESFJ

 • Malé zastoupení mezi osobami s problémy se zneužíváním návykových látek
 • Patří mezi typy s nejvyššími zdroji pro zvládání stresu
 • Druhý nejčastější typ lidí, kteří věří ve vyšší duchovní sílu
 • Nejvyšší míra spokojenosti s manželstvím nebo intimním vztahem v porovnání se všemi typy
 • Patří mezi nejčastější ze všech typů, kteří dokončí vysokou školu
 • Nejčastěji ze všech typů jsou spokojeni se svými kolegy
 • Hodnoty v práci zahrnují jasnou strukturu, bezpečnost a schopnost být prospěšný ostatním
 • Patří mezi typy, které jsou se svou prací nejspokojenější
 • Běžně se vyskytují ve školství, zdravotnictví a náboženství

Koníčky a zájmy ESFJ

Mezi oblíbené volnočasové aktivity ESFJ patří dobrovolnictví v komunitních, charitativních nebo náboženských organizacích, oslavy svátků a rodinných tradic, vaření, zábava a společenské sporty.


Silné stránky ESFJ

Dobré praktické dovednosti. Dobré úmysly jsou fajn, ale neznamenají mnoho, pokud nejsou podpořeny dobře organizovaným akčním plánem. ESFJ chápou, jak plnit úkoly, lépe než většina ostatních, a proto v jejich seznamech úkolů málokdy zůstávají nezkontrolované položky. Jsou tak svědomití a pečliví k detailům, že nesnesou pomyšlení na to, že by nechali důležitou práci nebo projekt nedokončený, a bylo by jim trapné, kdyby v každém jednotlivém případě vynaložili méně úsilí, než jaké museli vynaložit.

Vřelý a citlivý. ESFJ mají velké a laskavé srdce, vytvářejí si silné citové vazby a navazují silná empatická pouta s ostatními. Když někdo potřebuje poradit, ESFJ mu budou nápomocni, podpoří ho konkrétní, rozumnou radou, která zaručeně přinese dobré výsledky. Žádný problém není příliš velký ani malý na to, aby vzbudil zájem ESFJ, a bez ohledu na to, čím prochází přítel, blízký nebo známý, udělají ESFJ vše pro to, aby mu poskytli účinnou pomoc.

Loajální a poslušný. ESFJ jsou v jádru tradicionalisté. Dbají na ochranu nejlepších stránek stávajícího společenského řádu před silami "pokroku", vždy ctí moudrost starších a vždy upřednostňují zájmy ostatních před svými vlastními. Dělat správné věci pokaždé neusnadňuje život, ale ESFJ nejsou schopni jít cestou nejmenšího odporu, když lidé potřebují pomoc nebo když jde o morální otázky.

Vytrvalost. ESFJ se nezaleknou výzev a nechtějí jen sedět a čekat, až se ostatní ujmou vedení. Ve svých společenských a sociálních kruzích jsou ESFJ vždy ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci; na podporu velkých věcí organizují, dobrovolně pracují, nabírají lidi, shánějí finanční prostředky, kandidují ve volbách, vylepují letáky, chodí od dveří ke dveřím nebo pronášejí projevy na ulicích — někdy to vše v jednom týdnu!


Slabé stránky ESFJ

Přísný a odsuzující. Ačkoli jsou ESFJ obecně tolerantní, nepřistupují ke světu zcela otevřeně. Jejich hodnotový systém je definován pevnými pojmy správného a nesprávného, dobrého a špatného, chytrého a hloupého a mají tendenci klasifikovat vše, co vidí, podle těchto dualistických pojmů. "Žij a nech žít" není koncept, který by se líbil ESFJ, kteří se neostýchají posuzovat chování a charakter druhých na základě krátkého prvního dojmu.

Neochota improvizovat. ESFJ mají velkou úctu k pravidlům, zákonům, předpisům a tradičním kodexům chování - svět bez "musíš a nemusíš", "můžeš a nemůžeš" by byl pro tradicionalistické ESFJ nestabilní a chaotický. V některých případech však může být zapotřebí netradiční myšlení. ESFJ si mohou tuto skutečnost uvědomovat pomalu, což je činí rigidními a neústupnými, když je třeba trochu více otevřenosti vůči změnám.

Urážlivost.ESFJ mají naléhavou potřebu být vnímáni, uznáváni a oceňováni a chtějí, aby je ostatní považovali za užitečné, důvěryhodné a ctnostné. To znamená, že jejich pocit vlastní hodnoty stoupá nebo klesá v závislosti na tom, kolik chvály nebo kritiky se jim od ostatních dostává. ESFJ si nedělají každou minutu starosti s tím, co si o nich budou myslet ostatní, ale jsou velmi citliví na odmítnutí a těžko snášejí jakékoliv zdánlivé ignorování.

Nedostatek kreativního myšlení. Příliš často se ESFJ soustředí na to, co se děje tady a teď, a tak jim unikají příležitosti k růstu a zlepšení, které se jim naskýtají přímo před nosem. Rozhled do dálek, zahrnující tvůrčí inspiraci, abstraktní myšlenky a myšlení s velkým rozhledem, jim může umožnit dosáhnout nových úrovní porozumění, ale směřování jejich intelektu tímto směrem není pro ESFJ přirozené. Neschopnost respektovat výhody tvůrčí síly představivosti může ESFJ udržet ve vzorcích myšlení a chování, které se již dávno přežily.


ESFJ v práci

ESFJ rádi využívají své interpersonální dovednosti k organizaci lidí a procesů. Vnímají potřeby druhých a snaží se vytvořit strukturu, která by lidem poskytla zázemí. ESFJ často dávají přednost zaměstnání, které jim umožňuje pomáhat lidem praktickým a viditelným způsobem.

ESFJ mají rádi práci, která jim umožňuje ji dotáhnout do konce a vidět výsledky, a dávají přednost vysoké míře strukturovanosti a organizovanosti. Spokojenost jim přináší plnění úkolů s důrazem na pořádek a detaily. Ideální práce pro ESFJ vyžaduje pozornost k postupům a specifikacím a umožňuje ESFJ pracovat metodicky aby mohl organizovat lidi a procesy.

ESFJ obvykle dávají přednost práci s ostatními a účast v motivovaném, svědomitém a akčním týmu jim dodává energii. Pro ESFJ je důležité dělat práci, která je v souladu s jejich hodnotami, a spolupracovat s ostatními, kteří je podporují a spolupracují s nimi. Ideální pracovní prostředí pro ESFJ zajišťuje jasná očekávání a přátelskou, strukturovanou atmosféru bez konfliktů a nejistoty.


Pracujete s ESFJ?

 • K práci potřebují lidi.
 • Dovedou snadno zaujmout a přesvědčit jiné na svou stranu.
 • Není třeba připisovat význam jejich občasným pesimistickým vizím.
 • Nedostatečné hodnocení je nemotivuje výrazněji než ostatní, vztahují práci na sebe.
 • Tito lidé se vyhýbají přímé konfrontaci a leckdy řeší konflikty za „zády“ oponenta.
 • Jsou velmi loajální, za předpokladu silné motivace jsou schopni obětovat mnoho.
 • Na podmínky reagují pružně.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament:

OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38 % v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

 • pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role
 • mají silný smysl pro povinnost
 • chtějí svou práci odvést perfektně
 • ostatním se zdají rigidní
 • rádi vykonají to, oč jsou požádáni
 • výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Slavné ESFJ

Mezi slavné ESFJ patří:

 • Martha Stewart
 • Dave Thomas
 • Sam Walton
 • Barbara Walters
 • Ariana Grande
 • William Howard Taft
 • JC Penney
 • Sally Field
 • Mary Tyler Moore
 • Ray Kroc

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test