INFJ — „Pracant Překvapivý“

Kreativní vychovatelé se silným smyslem pro osobní integritu a touhou pomáhat ostatním realizovat jejich potenciál. Jsou kreativní a cílevědomé a mají talent pomáhat ostatním originálními řešeními jejich osobních problémů.

INFJ mají jedinečnou schopnost intuitivně vycítit emoce a motivy druhých lidí a často vědí, co druhý člověk cítí, dříve než si to uvědomí on sám. Důvěřují svému vnímání druhých a pevně věří ve svou schopnost číst lidi. Ačkoli jsou citliví, jsou také zdrženliví; INFJ jsou uzavřený typ a jsou vybíraví, pokud jde o sdílení nejniternějších myšlenek a pocitů.

Jak vzácný je typ osobnosti INFJ?

INFJ je nejvzácnějším typem v populaci. Je to nejméně častý typ u mužů a třetí u žen (po INTJ a ENTJ).

Výskyt INFJ v populaci

Výskyt INFJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená INFJ?

INFJ je jedním ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggs Myersová. INFJ je zkratka pro introverzi, intuici, cítění a usuzování, což jsou čtyři hlavní osobnostní rysy vycházející z díla psychologa C. G. Junga.

Každé ze čtyř písmen kódu INFJ označuje klíčový osobnostní rys tohoto typu. INFJ se nabíjejí pouze časem (introverze), zaměřují se spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuice), rozhodují se na základě pocitů a hodnot (cítění) a dávají přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (usuzování).


Portrét INFJ

INFJ se soustředí na možnosti a příležitosti, velkou váhu kladou na hodnoty a snadno dospívají ke konečným rozhodnutím. Tento typ je zastoupen v populaci pouze třemi procenty, což je velká škoda, jelikož jedinci INFJ se s velkým nasazením snaží, aby se všichni kolem nich měli dobře, skutečně rádi pomáhají druhým. Mají velmi hlubokou osobnost, sami bývají značně spletití, tudíž chápou i složitosti povah druhých lidí.

Právě INFJ mívá živé představy o událostech minulých, přítomných a budoucích. Jakmile se někde objeví člověk, který rozumí duševním spletitostem podstatně lépe než ostatní, bezesporu je to INFJ. INFJ je totiž silně citlivý a empatický, dokáže postřehnout i ty pocity lidí kolem sebe, jichž si ani oni sami ještě nejsou vědomi. Je možné říci, že v druhých odhaluje dobro a zlo, ačkoli sám neví, jak k tomuto závěru dospěl. Následné události mu zpravidla dávají za pravdu.

Jedinci INFJ bývají dobří studenti, dbají na výkon a zároveň jsou vysoce tvořiví. Svoji práci berou opravdu vážně, je jim dobře v akademickém prostředí. Projevuje se u nich nadměrný perfekcionismus, zpravidla do výkonu investují mnohem více energie, než si ten či onen úkol zaslouží či než kolik vyžaduje. Nebývají na první pohled patrní vůdci, ovšem neviditelný vliv na druhé je silný.

Jedinci INFJ nedávají druhým snadno nahlédnout do svého světa, je možno říci, že je nelze snadno poznat. Mívají bohatý vnitřní život, ovšem navenek bývají nepří¬stupní a své pocity a myšlenky svěřují jen blízkým osobám. Okolní události kolem nich nemíjejí, zasahují je až v nitru, proto jsou ze strany druhých lidí skutečně velmi snadno zranitelní. Možná právě to je jeden z důvodů, proč bývají uzavření. Stává se, že INFJ známe bezpočet let, a najednou ho poznáme úplně z jiné stránky, až se sami divíme. Jedinci INFJ ovšem nejsou přelétaví nebo náladoví, ba právě naopak. Mají prostě složitou osobnost, která leckdy zaráží i je samé.

Rádi dělají radost druhým, doslova dělají, co mohou, aby přispěli k harmonizaci vztahů a situací. Ochotně souhlasí s druhými, konflikty nesnášejí, připadají jim kon¬traproduktivní. To, co lze prohlásit o ESP, je u INFJ zvýrazněné na maximum. INFJ mívá bohatou představivost, kterou využívá jako intuici a obohacuje šijí i vzpomínky. Nezřídka proto bývá vnímán jako záhadný typ. Hojná fantazie mu umožňuje vytvářet propracovaná a originální umělecká díla. Píše básně, scénáře, knihy, skládá hudbu, vymýšlí nové matematické systémy. INFJ je vlastně nejpoetičtější typ ze všech. Stejně jako ENTJ neumí nevést druhé, tak INFJ neumí nepracovat s intuicí. Tato schopnost se týká lidí i událostí, někdy nabývá podoby vizí, někdy až předzvěstí a předtuch. Jejich prožitky v tomto ohledu bývají jak zrakové, tak i sluchové. Právě IN FJ dokážou s dru¬hými tajemně komunikovat na dálku, bez komunikačních prostředku.

INFJ si jako prostor pro profesní realizaci vybírají svobodná umění, preferují zaměst-nání, v němž přijdou do styku s lidmi, ovšem nikoli v hromadné podobě, nýbrž v poměru jeden s jedním. Najdeme je na pozicích praktických lékařů, psychiatrů či psychologů, [jedinci INFJ jsou podobně jako NF osloveni kněžským úřadem, ačkoli v jejich pří¬padě je vhodnější, je-li daný člověk orientovaný extravertně, případně snaží-li se více otevřít lidem, což pro někoho znamená, že musí do práce investovat velkou dávku ener¬gie. INFJ se nezřídka zajímají i o spisovatelství, protože při práci mohou kombinovat jazykový cit a fantazii. Bývají mistry metafor. Pokud se do psaní pustí, pak zpravidla nevěnují líčení neurčité osobě, ale mají před očima někoho konkrétního. Anonymním čtenářům by totiž psát neuměli, potřebují vědět a vidět, kdo jejich dílo bude číst.

INFJ bývají vynikajícími individuálními terapeuty. Dokážou se totiž výborným způsobem naladit na archetyp klientů. To druhé typy tak dobře neumějí. INFJ jsou ovšem také nejzranitelnější vůči výbuchům vlastních archetypálních zdrojů. Jedinci INFJ zpravidla volí poradenství, klinickou psychologii a psychiatrii, případně se věnuje učitelství a přednášení v těchto oborech. Vyberou-li si terapeutické zaměření, bývají v něm úspěšní, protože jsou neobyčejně vřelí k lidem, dokážou se na ně naladit, umějí se hluboce soustředit, jsou originální a pohotově dospívají ke vhledu. Mají rovněž velmi dobré organizační schopnosti.

V práci i mezilidském kontaktu obecně jsou jedinci INFJ citliví při jednání s druhými, v organizacích a společnostech nemívají problémy, vhodně se do jejich struktur začleňují. Rádi pracují v podmínkách vyžadujících samostatnost a soustředění, ovšem nevyhýbají se ani pozicím, v nichž je třeba, aby byli v častém kontaktu s lidmi, přičemž ještě navíc trvale jednají na osobní, nikoli povrchní rovině. Nadšeně se vrhají na řešení problémů, s týmy jednají a pracují vstřícně, tvořivě a efektivně. Jako zaměstnanci i zaměstnavatelé kladou důraz na pocity druhých, vlastně lze říci, že slouží jako barometr nálad jedinců nebo skupin na pracovišti. Jedinci INFJ umějí naslouchat, ochotně s druhými proberou potřebné, dokonce i soukromé a problematické záležitosti. Jakmile padne definitivní rozhodnutí, jednají podle něj.

INFJ se osvědčuje ve vztazích s veřejností a zároveň i sám mívá velmi dobré osobní vztahy s blízkými lidmi. Velký důraz klade na kvalitní vztahy na pracovišti, stará se o to, aby společnost fungovala co nejlépe, přičemž sám přispívá, jak jen může. Příliš mnoho kritiky snáší špatně, citově je snadno zranitelný. Pohotově reaguje na chválu, ocenění je pro něj silnou motivací. Tytéž metody používá při jednání s druhými, aby jim dodal chuť a sílu do práce. V opačném případě, tedy jsou-li pracovní podmínky či vztahy na pracovišti špatné, snáší-li se na jeho hlavu přespříliš kritiky, ztrácí sebedůvěru, opouští ho radost a nadšení z práce, nemá motivaci a nezřídka se dostaví i tělesné obtíže.

INFJ jako partner je zcela oddaný své „druhé polovičce“, ovšem tělesné projevy lásky ho příliš neoslovují. Někdy sám od sebe dává najevo lásku fyzickými důvěrnostmi, ale potřebuje si vybrat kdy a kde a také je třeba, aby na takovéto akce měl náladu. Je-li partner extravert, bývá tímto jednáním zaskočený, jelikož mu nerozumí INFJ sděluje svou náklonnost spíše nenápadně, nezřídka sáhne po vtipu a nečekaném jednání. INFJ potřebuje a vyžaduje harmonickou domácnost; panují-li v ní otevřené či skryté konflikty, vztek, hněv a další negativní projevy, je zničený. Mívá malý, ale trvalý a dlouhodobý okruh přátel. V rodičovské roli bývá velmi zapálený. Matky INFJ se od ostatních typů liší v tom, že s dítětem navazují až jakousi duševní symbiózu. Takto pevné pouto ovšem někdy plodí nadměrnou závislost, která je nepříznivá jak pro matku, tak i pro dítě. INFJ dokážou vybudovat vynikající kamarádský vztah s potomky, vždy ovšem dbají na řád a kázeň. Bedlivě pečují o teplo domova, s velkým nasazením se starají o duševní i tělesné blaho partnera a dětí.


Hodnoty a motivy INFJ

INFJ se řídí hluboce promyšleným souborem osobních hodnot. Jsou nesmírně idealističtí a jasně si představují šťastnější a lepší budoucnost. Může je uvádět do rozpaků krutá realita současnosti, ale přesto mají tendenci být motivovaní a vytrvalí v pozitivních činech. INFJ cítí vnitřní nutkání udělat vše pro to, aby byl svět lepší.

INFJ touží po smysluplném životě a hlubokých vztazích s ostatními. Nesnaží se o svobodnou výměnu svých pocitů, ale cení si citové blízkosti s několika vybranými, oddanými lidmi. Ačkoli se díky svému bohatému vnitřnímu životu mohou někdy zdát pro ostatní záhadní nebo uzavření, hluboce si cení opravdových vztahů s lidmi, kterým důvěřují.


Jak ostatní vidí INFJ

INFJ často se zdají tiché, starostlivé a citlivé a lze je zastihnout, jak pozorně poslouchají něčí ideje nebo problémy. Jsou velmi vnímaví k lidem a chtějí ostatním pomoci dosáhnout porozumění. INFJ se nebojí složitých osobních problémů; ve skutečnosti jsou sami dost složití a mají bohatý vnitřní život, do kterého je málokdo zasvěcen. Dlouho přemýšlejí nad otázkami etiky a hluboce vnímají věci. Protože INFJ zpočátku působí velmi jemně a rezervovaně, mohou ostatní překvapit svou razantností, když je některá z jejich hodnot ohrožena nebo zpochybněna. Jejich klidný vzhled neodpovídá složitosti jejich vnitřního světa.

Protože INFJ jsou tak složité osobnosti, mohou se zdráhat komunikovat s ostatními, kteří jim nemusí rozumět nebo je nedokážou ocenit, a proto je těžké je poznat. Přestože chtějí s ostatními vycházet a podporovat je v dosahování jejich cílů, jsou tvrdě loajální ke svému vlastnímu hodnotovému systému a nebudou následovat ostatní na cestě, která pro ně není autentická. Když cítí, že jejich hodnoty nejsou respektovány, nebo když jim intuice napovídá, že něčí úmysly jsou nečisté, pravděpodobně se stáhnou.


Zajímavá fakta o INFJ

 • Nejméně častý typ v populaci
 • Mezi nejlepší typy na vysoké škole GPA
 • Patří mezi ty, kteří s největší pravděpodobností dokončí vysokou školu
 • Častěji než u jiných typů se stres řeší návštěvou terapeuta
 • Nejvyšší míra manželské nespokojenosti ze všech typů
 • K osobním hodnotám patří duchovnost, učení a veřejná práce.
 • Běžně se vyskytuje v náboženských, poradenských, učitelských a uměleckých profesích.

Koníčky a zájmy INFJ

Mezi oblíbené koníčky INFJ patří psaní, poznávání umění, kulturní aktivity, četba, setkávání v malém, intimním prostředí a hraní nebo poslech hudby.


Silné stránky INFJ

Praktické porozumění. Někteří lidé jsou vizionáři, jiní přízemní řešitelé problémů, ale INFJ dokáží překlenout hranici mezi oběma identitami — a obvykle se jim to daří mistrně. INFJ jsou hloubaví myslitelé, kteří efektivně vidí situace a lidi a rádi vytvářejí praktické strategie činnosti.

Soucit. Od INFJ jako od citového typu byste možná očekávali, že budou projevovat soucit, ale jejich empatie má ostré intuitivní hrany. Rychle rozpoznají úzkost a neštěstí u přátel a blízkých, i když vnější známky trápení nejsou pro okolí viditelné. INFJ mají jedinečnou schopnost rozpoznat nevyřčené a nepřiznané trápení a jejich instinktivní schopnost vidět hlouběji je vede k činům.

Zachování míru. Zprostředkování sporů je náročná práce, ale INFJ mají mimořádnou schopnost pomáhat řešit spory, které lidi rozdělují. Intuitivně vycítí skutečné utrpení, které může způsobit hněv, pokud se nechá vyhnít, a protože jsou dobrými posluchači, velmi účinně pomáhají bojujícím stranám najít schůdná řešení, která vyhovují potřebám všech. Činí tak s velkou energií a odhodláním.

Odhodlanost. Pro INFJ existují překážky, které musí překonat, a žádná výzva se nevyrovná síle a neochvějnosti, kterou tyto typy v hloubi duše mají. INFJ jdou za svými nápady s přesvědčením a mají pevnou vůli a odhodlání, které potřebují k dotažení projektů do konce. INFJ žijí pro možnost řešit problémy a přinášet pozitivní změny do světa.


Slabé stránky INFJ

Ztrácejí ze zřetele detaily. Bez ohledu na to, jak jsou INFJ orientováni na praxi, mají tendenci se natolik zabývat teoretizováním celkového obrazu, že zapomínají brát v úvahu některé cenné detaily, které mohou oddělit úspěch od neúspěchu. Na detailech vždy záleží, a i když to INFJ v zásadě uznávají, v praxi nejsou vždy tak pečliví v maličkostech, jak by měli být.

Silně osobní. Navzdory své láskyplné a citlivé povaze mají INFJ tendenci uzavírat se před světem a nedovolit lidem, aby je poznali nebo si všimli jejich úžasných vlastností. I ve vztazích s rodinou a důvěryhodnými přáteli mohou být INFJ záhadní. Když se cítí frustrovaní nebo zahledění do sebe, mohou odmítat společenský kontakt, aniž by řekli slovo vysvětlení, což může ostatní uvést do rozpaků.

Není náchylný ke konfliktům. INFJ opravdu nemají rádi konflikty a obvykle zasahují, aby je zastavili, ale toto je jedna z oblastí, kde může být jejich pohled zkreslený. INFJ si často neuvědomují, že konflikt může ve skutečnosti sloužit užitečnému účelu, protože dovoluje dosáhnout dobrého kompromisu a dává všem stranám příležitost vyřešit svůj problém navždy. INFJ by si měli uvědomit hodnotu otevřeného a upřímného dialogu, místo aby automaticky předpokládali, že všechny hádky jsou škodlivé.

Citlivé. Jakmile se INFJ jednou rozhodnou, bývají si svými závěry velmi jistí a mohou být jen málo tolerantní k těm, kteří s nimi nadále nesouhlasí. Když někdo zpochybňuje jejich závěry, mohou reagovat velmi ostře a jsou obzvláště zranitelní vůči kritice.


INFJ v práci

V práci se INFJ soustředí na zlepšování lidských podmínek. INFJ jsou obětaví, vstřícní a zásadoví pracovníci, na které se lze spolehnout při navrhování, plánování a realizaci složitých projektů pro humanitární účely.

Ačkoli se INFJ obvykle řídí vznešenými ideály, největší uspokojení z práce jim přináší, když mohou své nápady realizovat a vytvářet konstruktivní změny pro ostatní.

INFJ jsou obvykle organizovaní a dávají přednost práci, která jim umožňuje realizovat projekty uspořádaným způsobem. Jsou často samostatní a dávají přednost klidnému prostředí, které jim umožňuje plně rozvinout vlastní myšlenky a nápady.

Ideální pracovní prostředí pro INFJ je harmonické, pracovité a humanitárně zaměřené, s kolegy, kteří jsou stejně odhodlaní k pozitivním změnám. Ideální práce pro INFJ jim umožňuje využívat svou kreativitu v nezávislém organizovaném prostředí k rozvoji a realizaci vize, která je v souladu s jejich osobními hodnotami.


Pracujete s INFJ?

 • Podezřívavost není na místě.
 • Pracujete s nadprůměrně citlivými jedinci.
 • Využijte jejich zpětných vazeb, je záhodno sledovat jejich reakce na situaci v týmu.
 • Daleko více obezřetnosti je potřeba k odhalení všech jejich skrytých dovedností.
 • Ne vždy jsou problémy, nad kterými se pozastavují tak neřešitelné jak říkají.
 • Jsou důkladní, přesní ale stává se jim že převládne jejich perfekcionalismus.
 • Využijte jejich schopnosti empatie a motivace.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

IDEALISTÉ (NF) (12 % v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

 • soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů
 • rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky
 • druhým se mohou zdát přiliš měkcí
 • vůdci společenských změn
 • potřebují najít v procesu nějaký osobní význam
 • berou si věci více osobně

Slavné INFJ

Mezi slavné INFJ patří:

 • Mohandas Gandhi
 • Eleanor Rooseveltová
 • Emily Bronteová
 • Jane Goodallová
 • Carl Jung
 • Fjodor Dostojevskij
 • Florence Nightingaleová
 • Shirley MacLaineová
 • Jimmy Carter
 • Brené Brownová
 • Edward Snowden

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test