INTJ — „Pragmatik Individualista“

Analytičtí řešitelé problémů, kteří se snaží zlepšovat systémy a procesy prostřednictvím svých inovativních nápadů. Mají talent vidět příležitosti ke zlepšení, ať už v práci, doma nebo u sebe.

INTJ jsou často intelektuální, mají rádi logické uvažování a složité řešení problémů. K životu přistupují tak, že analyzují teorii, která stojí za tím, co vidí, a mají tendenci soustředit se na vlastní přemýšlivé studium světa kolem sebe. INTJ tíhnou k logickým systémům a mnohem méně jim vyhovuje nepředvídatelnost druhých a jejich emocí. Ve vztazích bývají nezávislí a vybíraví, raději komunikují s lidmi, kteří je intelektuálně stimulují.

Jak vzácný je typ osobnosti INTJ?

INTJ je třetí nejvzácnější typ v populaci a nejvzácnější typ mezi ženami (spolu s ENTJ).

Výskyt INTJ v populaci

Výskyt INTJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená INTJ?

INTJ je jedním ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Catherine Briggsová a Isabel Myersová, autorky typologického testu osobnosti. INTJ je zkratka pro Introverzi (Introversion), Intuici (Intuition), Myšlení (Thinking) a Usuzování (Judging) — čtyři základní osobnostní rysy vycházející z díla psychologa C. G. Junga.

Každé ze čtyř písmen v kódu INTJ označuje klíčový osobnostní rys tohoto typu. INTJ se nabijí pouze časem (introverti), zaměřují se spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuitivní), rozhodují se na základě logiky a rozumu (uvažování) a dávají přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (úsudek).


Portrét INTJ

INTJ je nejsebevědomější typ ze všech. Zastupuje asi tři procenta populace. INTJ žije v introspektivním světě, v němž vše interpretuje svýma očima. Vnímá nabízející se možnosti budoucnosti, preferuje logiku založenou na objektivních datech, klade důraz na efektivitu a účelnost. Rozhodování mu nečiní sebemenší potíže, jakmile je vyřčené, má klid, nepřemýšlí nad tím, co by se dalo, mohlo či mělo udělat jinak. Pohlíží do budoucna, minulost jej neoslovuje. Jedním slovem je stavitel. Buduje systémy a nadšeně v praxi aplikuje teoretické modely.

Pro INTJ nemá autorita založená na postu, titulu nebo jmenování vůbec žádný význam. INTJ se nenechá mást křiklavými slogany a líbivými řečmi. Pro něj je na prvním místě smysluplnost a účelnost. Pokud dospěje k závěru, že to či ono má své opodstatnění, je pro. Pokud ne, není z jeho pohledu co řešit a je třeba hledat dál.

INTJ se ne vždy řídí pravidly, dokonce opomíjí i ta, která jsou smysluplná a užitečná. On totiž vnímá realitu vlastníma očima, je zarytý pragmatik, takže pro něj není nijak obtížné vymyslet, jak by se skutečnost dala změnit, co by se dalo zlepšit, poopravit a tak dále. INTJ je největší teoretik ze všech typu. Tam, kde ESTP jasně vidí prostor pro realitu, INTJ vnímá prostor pro úvahy. INTJ je rozený stavitel, jehož materiálem jsou představy, myšlenky a postupy obnášejí nejrůznější operace s nimi.

Jedinci typu INTJ pracují s teorií jako s obrovskou šachovnicí, neustále se pídí po nových strategiích a taktikách, které se co nejvíce vyplatí. Orientují se na „minimaxovou“ teorii, která vychází z poměru minimálních nákladů s maximálním ziskem. Opírají se o logiku, v tomto ohledu se podobají INTP. Logické procesy však INTJ nestaví primárně na objektivních datech, ale řídí se vlastními předpoklady o tom, co je nebo by mělo být logické. Jejich velkým plusem je, že dokážou jedním okem pohlížet do budoucna na to, jaké důsledky a aplikace budou jejich řešení mít. Jakmile dospějí k názoru, že se jejich projekt vyplatí, pak jej zavádějí do praxe dosti bezohledně, personální důsledky, čas ani energii druhých neberou v potaz. Pokud naopak zkonstatují, že jejich teorie není aplikovatelná v praxi, zahodí ji do koše a už se k ní nevrací.

Chceme-li porozumět INTJ, musíme se zaměřit na to, jak vnímá realitu. Jeho práce s myšlenkami sice působí zásadně, ale v tomto kontextu není zase tolik důležitá. INTJ se vědomě orientuje na objektivní data a na viditelné okolnosti. Umí tedy zevšeobecňovat, třídit, vytvářet resumé, sbírat data, dokazovat lépe než INTP. INTJ si však tak kvalitně nerozumí s „čistým“ rozumem čili se systémovou logikou, jejíž principy jsou nad slunce jasné. V tomto aspektu se podobá ENTJ. INTJ se do vysoké míry opírá i o intuici a deduktivní logiku.

INTJ potřebuje započaté záležitosti dokončovat, nikdy neopomíjí dlouhodobé důsledky. Má plno nápadů, ale nepodceňuje test funkčnosti. Problémy a potíže v práci ho silně motivují, jelikož INTJ rád reaguje na výzvy a potřebuje pracovat s tvořivostí. Tyto osobnostní rysy jej predisponují k profesím, kde lze teoretické modely proměňovat v realitu. Jedinci INTJ budují datové i personální systémy, jak jen mohou. Stačí jim drobná příležitost a pouštějí se do práce. Bývají vynikajícími odborníky ve výzkumu, nezadají si ani s vysoce zdatnými výkonnými řediteli. Je-li v týmu s architektem systémů IN TP, pak se vzájemně doplňují a sytí, tudíž práce ani jednoho z nich neskončí v zapomnění.

INTJ dokáže být i značně tvrdohlavý. Někdy to bývá jeho deviza, jindy je tvrdohlavost na závadu, protože v takovémto stavu opomíjí názory i přání druhých. Uvedli jsme, že INTJ preferuje posty s vysokou odpovědností, pracuje usilovně, na čas nehledí; stále směřuje k vytyčenému cíli. V tomto úsilí ovšem nerespektuje čas a energii kolegů.

INTJ moc rád vidí, když se daří systémy převádět do hmotných projektů. INTP naopak raději navrhuje samotné systémy. U obou hraje prim návaznost a jednota. Jsou pro ně důležité vnitřní i vnější souvislosti. Jakmile INTJ zjistí, že se v jeho sytému některé funkce překrývají, někde je oslabená účinnost, zbytečná byrokratická práce, nadmíra pracovníků a podobně, nevzdá se, dokud zjištěný problém nevyřeší. Pro INTJ totiž hraje hlavní roli efektivita. I proto si volí zaměstnání v oblasti inženýrství, oslovuje ho ergonomika a příbuzné specializace. Najdeme ho i ve fyzikálních vědách, v sekcích plánujících vývoj, například v plánovacím oddělení velkých společností, a obecně vzato prakticky všude, kde se technologie tvoří a aplikují ve spletitých podmínkách.

Kolegové někdy mívají dojem, že INTJ vidí skrze ně, proto si oil něj nezřídka budují odstup. INTJ bývá považován za odtažitého člověka neprojevujícího emoce. Na sebe klade stejně vysoké nároky jako na druhé, takže je velmi těžké zavděčit se mu, protože jeho požadavky bývají obrovské. INTJ přitom bývá výkonný nejen v práci, ale již dříve i ve škole. V zaměstnání pojímá cíle společnosti velmi vážně, aktivně se podílí na jejich dosahování. Bývá loajální k organizaci. Věrnost projevuje ale spíše systému jako celku než jednotlivcům. V tomto ohledu mu proto nepříliš záleží na přicházejících a odcházejících lidech, jelikož jeho těžiště spočívá v systému, nikoli v osobách. Tento princip je na hony vzdálený typu NF. INTJ se celkem ochotně vyjadřuje pozitivně k výsledkům, dosti nerad sahá ke kritice, protože jeho cílem je podnítit rozvoj a zdůrazňovat orientaci na budoucnost, nemá potřebu ulpívat na chybách minulosti.

INTJ jako partner vyžaduje doma harmonii a pořádek. Je nejnezávislejší ze všech typů. Při volbě partnera i kamarádů se řídí intuicí, na doporučení a rady druhých příliš nedá. Jeho pocity se odhadují těžko, ani muži, ani ženy INTJ nemají potřebu, aby emoce projevovali navenek. Působí dojmem odměřených, chladných a vyhýbavých jedinců, ačkoli ve skutečnosti jsou až přecitlivělí na odmítnutí ze strany lidí, na nichž jim záleží. Při jednání s druhými nezřídka opomíjejí společenské rituály drobnějšího charakteru, jimiž se ve vzájemném kontaktu snižuje napětí. V tomto ohledu proto někdy mívají potíže. Například dají partnerovi v komunikaci najevo, že plané, bezcílné povídání je ztráta času, takže ve druhém pohotově vzbudí dojem, že spěchají, ačkoli tomu tak vůbec nemusí být. Ve vztazích se jim daří lépe při společných činnostech směřujících k předem promyšlenému cíli než při odpočinkových aktivitách. Rovněž nemají příliš rádi tělesný kontakt, vyhrazují si jej jen pro pár vyvolených.

INTJ jako rodič bývá dětem velmi oddaný, obvykle se z dětí stává smysl jejich života. Podporují je, jak jen mohou, nechávají je jít cestou, kterou si samy zvolí. Při výchově však bývají přísní a důslední, jednou vyslovené příkazy zpravidla neopakují, a to ani dětem, ani jiným osobám. Vzhledem k tomu, že jsou silně nezávislí, mají potřebu velkého prostoru. Má-li INTJ dojem, že má pravdu nebo je v právu, pak ho kritika ze strany druhých příliš nezajímá. Má i silnou potřebu soukromí.

INTJ prioritně staví na své intuici, ovšem tuto preferenci nestaví na odiv, nechává si ji pro sebe. Světu kolem sebe nabízí funkci myšlení. Nejvíce zranitelný bývá v citové oblasti. Právě v ní se dopouští nejzásadnějších chyb.


Hodnoty a motivy INTJ

INTJ se dobře orientují v systémech a strategiích a často vnímají svět jako šachovnici, na které je třeba se pohybovat. Chtějí porozumět fungování systémů a vývoji událostí: INTJ mají často jedinečnou schopnost předvídat logické závěry. Rádi se do projektu nebo myšlenky ponoří do hloubky a soustředěně se snaží dosáhnout svých cílů.

INTJ touží po znalostech a snaží se neustále zdokonalovat svou kompetenci; často jsou to perfekcionisté s extrémně vysokými nároky na sebe i ostatní. Mají silný zájem o sebezdokonalování, učí se celý život a neustále se snaží rozšiřovat svou informační bázi a vědomosti.


Jak ostatní vidí INTJ

INTJ bývají zdrženliví a vážní a zdá se, že tráví hodně času přemýšlením. Jsou zvědaví na svět kolem sebe a často chtějí znát princip toho, co vidí. Pečlivě zkoumají informace, které dostávají, a pokud jim někdo položí otázku, mají tendenci o ní dlouho přemýšlet, než poskytnou důkladnou a vyčerpávající odpověď. INTJ uvažují kriticky a jasně a často mají představu, jak něco udělat efektivněji. Ve svých prezentacích mohou být neomalení a často hovoří o širší strategii, přičemž vynechávají detaily.

I když INTJ nejsou obvykle vřelí a nijak zvlášť společenští, mají tendenci chovat se k lidem asertivně na základě vlastní důvěry ve svou inteligenci. O svých nápadech mluví s jistotou a poté, co dospějí k nějakému závěru, plně očekávají, že ostatní v jejich názoru uvidí moudrost. Mají sklon k perfekcionismu a oceňují prostředí intelektuálních výzev. Rádi diskutují o zajímavých idejích a mohou se dostat do potíží kvůli svému postoji nebrat si servítky: pokud něčí názory nedávají logický smysl, INTJ na to obvykle neváhá upozornit.


Zajímavá fakta o INTJ

 • Mezi všemi typy nejméně často trpí srdečními chorobami a problémy se srdcem
 • Nejméně ze všech typů věří ve vyšší duchovní sílu
 • Jeden ze dvou typů s nejvyšším vysokoškolským průměrem
 • Ze všech typů mají nejvyšší příjmy
 • K osobním hodnotám patří dosažené úspěchy
 • Ze všech typů nejméně často uvádějí, že si cení domov/rodinu, finanční bezpečnost, vztahy a přátelství a veřejně prospěšné práce
 • Široké zastoupení mezi studenty MBA a majitelkami malých podniků
 • Obvykle se vyskytují ve vědeckých nebo technických oborech, v počítačových a právnických profesích.

Koníčky a zájmy INTJ

Mezi oblíbené koníčky INTJ patří četba, kulturní akce, kurzy, umění, počítače a videohry, a také nezávislé sporty, jako je plavání, turistika nebo maratony.


Silné stránky INTJ

Strategie. INTJ nejenže vidí plán nebo postup, ale jsou připraveni a mají několik záložních variant v závislosti na různých okolnostech, které mohou nastat. Díky svému rozsáhlému, na budoucnost orientovanému pohledu vidí příležitosti a rozpoznávají potenciál, ale jsou také dostatečně detailní a logičtí, aby viděli mezery, nedostatky a nesrovnalosti.

Inovace. Ačkoli INTJ mohou navenek působit neústupně, ve skutečnosti jsou poměrně vnímaví a podporují změny a inovace a tento otevřený přístup pomáhá zvýšit jejich bystrost při řešení problémů. Věří, že většina lidí, procesů a systémů má potenciál ke zlepšení, a budou hledat nové a kreativní způsoby, jak se pokusit tuto změnu uskutečnit.

Odhodlanost. INTJ jsou ceněni pro svou odvahu a odolnost vůči nepřízni osudu. Ve všem, co dělají, se vyznačují odhodláním až bezohledností a nebojí se pustit do skutečně náročných úkolů. Místo toho, aby se cítili zastrašení nebo frustrovaní, je to vzrušuje a inspiruje. Důvěřují svému úsudku a jsou si jisti svou schopností řešit problémy a překonávat výzvy, kterým čelí v osobním nebo profesním životě.

Touha se učit. INTJ tvrdě pracují na sobě samém. I když se obvykle dlouho nezabývají svými pocity a emocionálním stavem, jsou plně zapojeni do práce na sebezdokonalování. Učí se celý život a vždy hledají způsoby, jak si rozšířit své znalosti a dovednosti.


Slabé stránky INTJ

Nadřazenost. Intelekt, logika a rozum jsou u INTJ nepopiratelné a rozhodně patří k jejich hlavním přednostem, stejně jako jejich důvěra ve vlastní ideje. Tyto silné stránky se však mohou proměnit ve slabiny, když se promění v komplex nadřazenosti. Bohužel to není u INTJ nic neobvyklého. Mohou být arogantní a povýšení a také netrpěliví vůči lidem, kteří nechápou tak rychle, jak by si přáli.

Emocionální odstup. INTJ jsou také známí svým nízkým EQ a neochotou zapojovat emoce, ať už své vlastní nebo ostatních. Dávají přednost logickému a racionálnímu pojetí světa a bývají netolerantní k emocionálním prožitkům. Těžko chápou a reagují na emocionální náznaky a potřeby druhých. To může potlačit mezilidské vztahy i jejich vlastní růst a rozvoj a nakonec může vést k tomu, že si ostatní budou držet (přinejmenším) od nich co nejdál.

Perfekcionismus. I když může být puntičkářství INTJ silnou stránkou, jako ve všem, přílišná síla se může snadno stát slabostí a u INTJ se tato přirozená pečlivost rychle mění v perfekcionismus, v němž mohou být docela krutí a pedantičtí. Jejich nároky jsou obecně přísné a kritika může být zaměřena nejen na ně samotné, ale i na ostatní.

Nevyváženost. INTJ se velmi soustředí na práci a plně se věnuje svému profesnímu životu. Za to je však třeba zaplatit určitou cenu, a to čas, který lze věnovat rodině, dalším vztahům a volnému času. INTJ mohou snadno narazit na špatně nastavené priority a v důsledku toho na problémy ve vztazích. Jejich snaha o profesní úspěch se jim sice může vyplatit, ale může mít dopad na celý jejich budoucí život.


Pracujete s INTJ?

 • Buďte trpěliví!
 • Vyžadujte systémová řešení.
 • Nenechte se vždy přesvědčit jejich osobní prezentací.
 • Využijte jejich schopnosti abstraktního uvažování.
 • Využijte jejich přesnost a důslednost, jsou to rození dotahovači.
 • Nevězněte je dílčími úkoly a omezenou kompetencí.
 • Poskytněte prostor jejich nápadům.
 • Nepočítejte s taktem a galantností, ale s přesností a objektivitou.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

 • systémoví a komplexní myslitelé
 • emoce nahlížejí jako irelevantní
 • strategičtí a pragmatičtí
 • orientovaní na proces spíše než na lidi
 • iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií
 • uvažují rychle a analyticky

Slavné INTJ

Mezi slavné INTJ patří:

 • Hillary Clintonová
 • Al Gore
 • Jane Austenová
 • Ruth Bader Ginsburgová
 • Bill Gates
 • Dwight Eisenhower
 • Alan Greenspan
 • Ulysses S. Grant
 • Stephen Hawking
 • John Maynard Keynes
 • Ayn Randová
 • Isaac Asimov
 • Lewis Carroll
 • Cormac McCarthy
 • Sir Isaac Newton

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test