ISTP — „Razič Individualista“

Všímaví řemeslníci, kteří rozumí mechanice a se zájmem o odstraňování závad. Ke svému okolí přistupují s flexibilní logikou a hledají praktická řešení stávajících problémů. Jsou nezávislí a přizpůsobiví a obvykle samostatně a spontánně spolupracují s okolím.

ISTP si všímají detailů a reagují na požadavky okolí. Díky svému pronikavému smyslu pro prostředí se umí rychle pohybovat a reagovat na mimořádné situace. ISTP jsou zdrženliví, ale ne uzavření: ISTP rádi jednají a mají vztah ke světu s vysokým oceněním fyzických a smyslových zážitků, které může nabídnout.

Jak vzácný je typ osobnosti ISTP?

Typ osobnosti ISTP je mnohem častější u mužů než u žen. U mužů se jedná o třetí nejčastější typ v populaci. U žen je čtvrtá nejvzácnější.

Výskyt ISTP v populaci

Výskyt ISTP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ISTP?

ISTP je zkratka, která se používá pro označení jednoho ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou. Znamená:

 • I – Introverze
 • S – Smysly (Sensing)
 • T – Myšlení (Thinking)
 • P – Vnímání (Perceiving)

ISTP označuje člověka, kterému dodává energii čas strávený o samotě (introvert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (myšlení) a který dává přednost spontánnosti a flexibilitě před plánováním a organizací (vnímání). ISTP jsou někdy nazýváni mistry, protože mají obvykle vrozené mechanické schopnosti a dovednosti v zacházení s nástroji.


Portrét ISTP

ISTP plně dostává impulzivní charakteristice ostatních zástupců SP, miluje tedy akci a pohyb. Nepotřebuje ani cíl, stačí mu, že může jednat, tvořit, prostě být akční. Pokud má jednat za nějakým účelem, původní motiv ztrácí jiskru. Chce si užívat, protože může, nikoli proto, že musí nebo by měl. Nemá rád pravidla a nařízení, sociální i profesní hierarchie se mu protiví, neuznává ji. Naopak pro kamarády je ochotný udělat cokoli. Nařízení obchází, zdánlivě je nevnímá. Nemá potřebu, aby šel přímo proti nim, jen je neuznává. ISTP se chce řídit vlastními motivy a impulzy, navíc bývá pyšný na to, že si umí poradit sám, bez vodítek.

ISTP se pohotově vrhá do riskantních podniků, nebojí se, na případná (a leckdy i faktická) zranění nebere ohledy. Rád pokouší štěstí a osud, potřebuje žít v trvalém vzrušení z akce, každý den potřebuje trochu adrenalinu. Miluje skoky padákem, rychlou jízdu na motorkách, surfování a mnoho dalších akčních činností. Touha po adrenalinu ho činí zranitelným vůči nudě skutečně v hojné míře. Působí dojmem, že by chtěl jít a posléze běžet stále rychlejším tempem. Je zajímavé, že například dlouhé přesuny z místa na místo, aby se dostal k cíli svých snah, zvládá nadmíru dobře, zdánlivě nudné cestování mu nevadí.

Povaha jedinců ISTP se nejvíce projeví při zacházení s nástroji a přístroji — od jednoduchého mikroskopu po nadzvukový letoun. Od raného věku je nástroje a přístroje přitahují jako silný magnet, nemohou si pomoci, ale musejí je vyzkoušet, sáhnout si na ně. Spousta pilotů už v pěti letech věděla, že jednou budou piloty. Horečně se vrhají na řízení, zkoušejí si, co jen jde. Pokud či jakmile mohou, věnují se zkoumání přístrojů a nástrojů s nebývalou pozorností, mají smysl pro detaily. V tomto ohledu dosahují uměleckého výkonu. Podmínkou ovšem je to, že se předem nesmí nic plánovat, prostě se vyskytne příležitost a oni zkoušejí, co se dá. Tento typ našel nádhernou personifikaci v Michelangelovi a Leonardovi. Stane-li se, že se časový plán náhodně shodne s impulzivitou, pak je to v pořádku. Opačný proces ovšem nikdy neproběhne.

Pro ISTP mají obzvlášť silné kouzlo zbraně. Kdyby se ISTP někdy měli hromadně obrátit proti společnosti, v první řadě by se hnali pro zbraně, aby odpor dali dostatečně pádně najevo. S ISTP se setkáváme v profesích policisty, vojáka, vyšetřovatele. Nemá tím být řečeno, že by všichni hodní či i zlí válečníci byli typy ISTP nebo že jedinými odborníky na zbraně jsou právě ISTP, jen podotýkáme, že výskyt tohoto typu v uvedených oblastech je vyšší.

ISTP rád dělá to a ono proto, že „se mu chce“. V těchto tendencích bychom ISTP neměli příliš brzdit, potírali bychom tak jeho přirozenost. A tak se stává, že vážený neurochirurg přijede na letiště na závodní motorce, že se bankéř uprostřed auditu rozhodne, že odjede na lov. ISTP v práci působívá dojmem samotáře, ale v nitru vždy přísluší k nějaké skupině a ztotožňuje se s ní. Vždyť horolezci, letci, lovci, závodníci vždy drží pohromadě, bez výjimky tvoří tým. Příslušnost ke skupině je v pojetí ISTP dána přístrojem či nástrojem, který zastává jakousi roli prostředníka.

ISTP podobně jako ISFP komunikuje se světem prostřednictvím svých činů. O slovní „zručnost“ se nezajímá, pro něj jsou dominantní akce. Nezájem o slovní komunikaci někdy spěje k mylným diagnózám v dětství, nejznámějšími bývají porucha učeni a dyslexie. Omyl se ihned pozná v okamžiku, kdy dítě získá možnost, aby uchopilo nějaký předmět či nástroj a poznávalo ho. Náhle nechá všechny spolužáky za sebou. Ostatní se stále seznamují s hlavními funkcemi nástroje, a ISTP s ním už dávno něco vyrábí.

Navzdory rovnostářství, neochotě podřizovat se a lásce ke svobodě umí být ISTP výbornými vůdčími osobnostmi. Na velikosti bojové jednotky jim nezáleží, hlavni hnací silou je vítězství. Mají vynikající smysl pro realitu, správné načasování, a vhodné zásahy, takže na minutu přesně ve vhodný čas a na správném místě využijí protivníkovy nepřipravenosti či slabé stránky a udeří. Pro ISTP je bitva spíše intelektová hra než boj jako takový. Nejde jim tolik o strategii jako například NT, rozhlížejí se po nejvhodnějších dostupných prostředcích, aby měli minimální ztráty s maximálními výsledky. Je třeba mít na paměti, že vojenští vůdci mívají svou pravou ruku. Například Marshall (stratég NTJ) dokázal v impulzivním, okázalém a zdánlivě bezohledném Pattonovi odhalit velkolepého vůdce. Grant (opět NTJ) se stejně vynikajícími výsledky vybral Sheridana (STP), Hitler (ENFJ) si za pravou niku zvolil Rommela (ISTP). Patton, Sheridan i Rommel byli jedna krev, ve svém oboru představovali vynikající odborníky, dokázali vymyslet účelnou taktiku. Tendence ISTP k válečnictví jde ruku v ruce s pojetím slávy. Svůj vrchol prožilo ještě před nástupem 20. století, ovšem v srdci ISTP žije dodnes. Bitva znamená slávu, anebo zmar.

Na tomto místě bychom se měli zastavit u vzdělávání a inteligence ISTP, jelikož, si zaslouží obzvláštní pozornost. Praktická inteligence ISTP se totiž nezajímá o vědecké aspekty osnov jednadvacátého století. Typ SP, jak jsme si už řekli, nebývá osloven školou a pro ISTP to platí taktéž. SP se někdy alespoň snaží, aby působil dojmem, že se učí, ISTP nikoli. Klidně upřeně hledí učiteli do očí a mlčí. K učení ho nepřiměje nic, ani hrozby a tresty, ani sliby a podplácení. ISTP prostě nebude dělat úkoly, nechápe totiž, proč by se měl na něco připravovat. Chce žít tady a teď. ISTP se tímto názorem nijak netají, sděluje ho otevřeně. Opakovaně si pokládá otázku, co právě teď stojí za jeho čas a úsilí. Nebrání se tvrzení, že by měl dělat úkoly, jenže mu to prostě nejde.

Děti ISTP netrpí lehkou mozkovou dysfunkcí, nebývají hyperaktivní ani dyslektické, prostě jsou aktivní. Zarytě trvají na tom, že i ve škole budou zkoušet, co svedou a nesvedou, samy sobě kladou do cesty výzvy a reagují na ně. Kritika nepomáhá, nanejvýš jim pošlape sebedůvěru, v ještě horším případě je může uvrhnout do spárů látek, kterými by se stimulovaly víc a víc. ISTP se do značné míry podobá ESTP, a čím je ISTP starší, tím je jejich příbuznost nápadnější. ISTP jsou podobní i ISFP, ale zde platí opačné pravidlo — s přibývajícím věkem příbuznosti ubývá. Jungiáni zastávají názor, že ISTP je až na výjimky stejný jako INTP, ovšem jejich předpoklad vychází z definice ISTP jako introvertního myšlenkového typu. INTP jsou logici, filozofové a architekti způsobem myšlení, jedinci ISTP jsou v tomto ohledu dosti jiní.

U jedinců ISTP bychom nikdy neměli opomenout spojitost se SP. Možná byste si řekli, že ISTP má blíže k ISTJ, když oba mají v označení „IST“, ale pozorování odhalují, že tomu tak není. Jeden je pesimista, druhý optimista. Jeden je rodičovský typ, druhý bratrský. Jeden šetří, druhý rozhazuje. Jeden se řídí pravidly, druhý je obchází. Shrneme-li to, co již bylo řečeno na jiných místech, zjistíme, že se ISTP nebrání nadšené náladě, kamarádství pro něj má hluboký význam, nechce se vázat pravidly ani závazky, odmítá slibovat. Je důvěřivý, vnímavý a štědrý.


Hodnoty a motivy ISTP

ISTP se zajímají o mechaniku světa kolem sebe a mají tendenci mít jedinečnou schopnost manipulovat s nástroji ve svém okolí. Mají sklony poznávat, jak věci fungují, a často dosahují mistrovství v používání a obsluze strojů, nástrojů a zařízení. Hledají porozumění, ale v praktickém smyslu: rádi by své technické znalosti okamžitě uplatnili a teorie je rychle omrzí.

ISTP mají tendenci být odtažití a dávají přednost logice mechanických věcí před složitostí lidských emocí. Nezávislí a zdrženliví ISTP si cení svého osobního prostoru a chtějí být svobodní, spontánní a řídit se vlastními názory. ISTP jsou ve vztazích vybíraví a oceňují ty, kteří jim dávají více svobody dělat si své vlastní věci.


Jak ostatní vidí ISTP

ISTP jsou obvykle rezervovaní až odměření. Tolerantní a nesoudní ISTP si v klidu všímají detailů a skutečností ve svém okolí, všímají si senzorických údajů a pozorují, jak věci fungují. Často se naladí na to, co je třeba udělat, a skromně a nenápadně se věnují okamžitým potřebám. Dávají přednost akci před rozhovorem a často skrývají svůj osobní život. Je nepravděpodobné, že by se ISTP "otevírali" novým lidem obvyklým způsobem, ale mohou s ostatními komunikovat prostřednictvím sdílení činností nebo společné práce na řešení praktického problému.

ISTP jsou šikovní v rukou a často jsou mechaničtí. Přitahují je praktické koníčky, jako je práce se dřevem nebo řemesla, a lze je najít při práci s koly, počítači, auty nebo domácími spotřebiči. Často intuitivně rozumí strojům a mají pozoruhodnou schopnost věci opravovat. ISTP si cení rizika a akce a často se věnují vzrušujícím volnočasovým aktivitám, jako jsou extrémní sporty, jízda na motorce nebo zbraně.


Zajímavá fakta o ISTP

 • Běžně se vyskytují v populaci sportovců na vysokoškolském stipendiu
 • Častěji než jiné typy trpí srdečními problémy
 • Nejnižší hodnocení ze všech typů, pokud jde o využívání sociálních zdrojů k překonání problémů
 • Jeden ze čtyř typů, kteří jsou nejméně spokojeni se svým manželstvím nebo intimním vztahem
 • Patří mezi typy s nejnižšími šancemi na dokončení studia na vysoké škole
 • Mezi osobní hodnoty patří autonomie; v práci si cení stability, bezpečnosti, nezávislosti a úspěchu
 • Obvykle se vyskytují v kvalifikovaných profesích, technických oborech, zemědělství, v orgánech činných v trestním řízení a v armádě.

Koníčky a zájmy ISTP

Mezi oblíbené koníčky ISTP patří kouzla a komedie, lukostřelba, zbraně, lov, potápění, slaňování, letectví, seskoky padákem, motorky a další extrémní sporty. Často je přitahují riskantní nebo vzrušující činnosti a činnosti, které jim umožňují pracovat s něčím mechanickým.


Silné stránky ISTP

Praktické a kreativní. Síla ISTP se často projevuje v jejich technických a mechanických dovednostech, od seřízení kola přes střelbu ze zbraně až po opravu závodního vozu formule 1. ISTP umí zacházet s nářadím a ví, jak je opravit a přimět nástroje a stroje, aby pracovaly pro ně. Jsou také mimořádně šikovní v domácnosti, dokážou opravit téměř cokoli a vlastnoručně realizovat své nápady.

Řešitelé problémů. ISTP vynikají v řešení problémů, protože jsou schopni vstřebat velké množství smyslových informací a účinně a efektivně je roztřídit tak, aby byly připraveny k použití v případě potřeby, a to i uprostřed stresové situace. Jsou si jisti svými znalostmi a schopnostmi a v každé nouzové situaci jsou připraveni zasáhnout a jednat. Nesedí stranou, ochromeni stresem, ale jdou do něj.

Zdravý rozum a nadhled. ISTP nikdy nebudou nazváni lehkověrnými, protože tento typ má velkou schopnost přesně odhadnout charakter a motivy druhých s pozoruhodnou spolehlivostí. Je nepravděpodobné, že by na ně někdo ušil boudu, ale pokud se tak stane, ISTP to velmi rozčílí a nebudou chápat, jak mohli být napáleni.

Flexibilní. ISTP si vedou obzvlášť dobře v různých fyzických disciplínách, protože jsou schopni prozíravě odhadnout konkurenci a správně se umístit tak, aby si zajistili vítězství. Jsou flexibilní a přizpůsobiví, rychle improvizují a reagují na situaci, přičemž věří, že je jejich tělo a instinkty povedou.


Slabé stránky ISTP

Necitlivé. ISTP bývají přímočaří a nesladkobolní, což může být v mnoha ohledech jejich výhoda, protože to znamená, že jsou upřímní, přímí a logičtí. V nadměrné míře se však stává poměrně tvrdým a kritickým, zejména pokud lidé nesplňují normy ISTP pro to, co je logika, rozum nebo praktičnost. Místo aby si uvědomili, že lidé prostě myslí jinak, mohou být ISTP otrávení, když se musí vypořádat se způsobem myšlení, který je pro ně nepřirozený.

Rizikové chování. Neklid, sklon k nudě a neustálá honba za vzrušením mohou u ISTP vést k riskantním až bezohledným činům, aniž by plně zvážili cenu svých činů. Hédonismus je sice přirozeným sklonem ISTP, ale někteří z nich jsou ve své honbě za potěšením, vzrušením, adrenalinem a okamžitým uspokojením obzvlášť nerozumní a tvrdí, že "žiješ jen jednou".

Netrpělivý. ISTP se špatně vyrovnávají s neschopností pohnout se kupředu, rozhodovat se nebo jednat v daném okamžiku. Čekání a rozvažování je mnohem obtížnější úkol. Jejich neschopnost být trpěliví a odpor k nudě mohou nezdravým způsobem podněcovat jejich impulzivitu a hédonismus, když hledají dávku adrenalinu.

Soukromý a rezervovaný. ISTP mají velkou potřebu osobního prostoru a soukromí. Tato preference by sama o sobě neměla být klasifikována jako slabost, ačkoli problémy vznikají, když tato potřeba převládne a způsobí, že odstrkují ostatní nebo se vyhýbají intimitě. Mohou si nadměrně chránit svůj prostor, samotu, rozvrh a způsob života a jako medvědí máma mohou zaujmout obranný postoj vůči těm, kteří se snaží do tohoto prostoru vstoupit bez dovolení.


ISTP v práci

V práci je ISTP veden touhou získávat a využívat technické znalosti. ISTP rádi ovládají a manipulují s nástroji svého řemesla, ať už jsou to tradiční kladiva a pily nebo modernější obchodní či technologické nástroje.

ISTP dávají přednost úkolům s hmatatelnými výsledky a obvykle se cítí nejspokojenější, když vytvoří něco konkrétního. Rádi řeší problémy a často vyhledávají činnosti, které jim umožňují uplatnit své dovednosti při řešení praktických problémů.

Mnozí ISTP mají rádi práci, která vyžaduje fyzickou aktivitu, často spojenou s rizikem nebo nebezpečím, a neradi sedí za stolem. Nejčastěji je nabíjí akce a chtějí se hned pustit do práce, místo aby trávili spoustu času plánováním nebo teoretizováním.

ISTP si cení efektivity a logiky a chtějí být v práci flexibilní. Dávají přednost práci, kde mohou být praktičtí a orientovaní na činnost, aniž by byli příliš zatěžováni pravidly, postupy nebo byrokracií.


Pracujete s ISTP?

 • Jen žádné násilí.
 • Pokud provokují je třeba je přesvědčit, že zbytečně.
 • Argumentaci nepřikládejte význam a zaměřte se na schopnosti.
 • Konfrontace je pro ně denní chleba ale není hnacím motorem, spíše zdržuje.
 • Jsou realističtí a kritičtí, v týmu nezřídka ztrácejí popularitu díky svým názorům.
 • Pokud ale vědí o svých silných stránkách jsou nenahraditelní.
 • Někdy postačí respekt k jejich individualitě a přesvědčíte je na svou stranu.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38 % v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

 • realističtí a flexibilní
 • nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase
 • nesnáší rutinu, nudí je
 • ostatním se zdají nespolehliví
 • potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické
 • potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Slavné ISTP

Mezi slavné ISTP patří:

 • Lance Armstrong
 • Bruce Lee
 • Miles Davis
 • Tiger Woods
 • Chuck Yeager
 • Katharine Hepburn
 • Clint Eastwood
 • Amelia Earhart

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test