ISFJ — „Asketik Dochvilný“

Pracovití strážci, věrní tradicím a organizacím. Jsou praktičtí, soucitní a starostliví, motivovaní se starat o druhé a chránit je před nebezpečím života.

ISFJ jsou tradiční a přízemní a rádi se podílejí na zavedených společenských strukturách. Jsou to stabilní a oddaní pracovníci s hlubokým smyslem pro odpovědnost vůči ostatním. Zaměřují se na plnění svých povinností, zejména při zajištění potřeb druhých. Chtějí, aby ostatní věděli, že je na ně spolehnutí a že je možné jim věřit ohledně toho, co se od nich očekává. Jsou svědomití, metodičtí a vytrvalí, dokud není práce hotová.

Jak vzácný je typ osobnosti ISFJ?

ISFJ je nejčastějším typem v americké populaci a nejčastějším typem u žen.

Výskyt ISFJ v populaci

Výskyt ISFJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ISFJ?

ISFJ je zkratka označující jeden ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou . Znamená to introverze, smysly, cítění, usuzování. ISFJ označuje člověka, kterému dodává energii čas strávený o samotě (introvert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě pocitů a hodnot (cítění) a který dává přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (úsudek). ISFJ jsou někdy nazýváni ochránci, protože se zajímají o bezpečí a péči o lidi.


Portrét ISFJ

ISFJ jsou v populaci zastoupeni sedmadvaceti procenty. Jeho hlavním mottem je sloužit drahým a starat se o potřeby druhých. ISFJ je aktivním nositelem historie, navazuje na minulé vztahy a zážitky. Tradice a zajišťování návaznosti času jsou pro něj zcela zásadní. Je nejméně požitkářský typ, zastává názor, že práce je na prvním místě, zábava přichází až po ní. Dokáže pracovat dlouhé hodiny bez ustání. Pokud přijme zakázku, předá ji řádně a včas, i kdyby neměl spát. Jeho prioritou jsou osvědčené a zaběhlé způsoby jednání, efektivitu či účinnost takovýchto postupů zpravidla nezpochybňuje, přejímá je ve stávající podobě. Pokud mu nějaký postup nařizuje kniha, stává se pro něj nezpochybnitelným zákonem. Pokud lidé kolem něj nerespektují dané zásady, bývá rozezlený, ačkoli svou reakci vždy nedává najevo. Zpravidla ji dusí v sobě a projevuje se pak v podobě svalového napětí nebo únavy.

ISFJ je výjimečně spolehlivý, nesnáší, když se příliš často mění nařízení a pravidla. Potřeba péče o druhé jej směřuje do pečovatelských profesí, bývá učitel, asistent, lékař (především praktický), knihovník, člen středního managementu. Velmi dobře umí jednat s lidmi, kteří potřebují pomoc, například s již zmíněnými nemocnými; dále se studenty nebo i nadřízenými. Nejspokojenější je, dokáže-li úspěšně naplnit potřeby druhých. Jakmile dojde ke změně situace, například nadřízený již nepotřebuje tak silnou angažovanost ISFJ, daný jedinec ztrácí o spolupráci zájem, motivace se vytrácí.

ISFJ je rovněž velmi svědomitý, ochotně a pečlivě vykonává opakované a stereotypní úkony, tudíž bývá vynikající administrativní silou a asistentem, osvědčuje se i jako zdravotnický personál či učitel. Méně praktické záležitosti rád přenechává druhým, osobně se drží při zemi a řeší to, co je třeba, nikoli to, co by někdy mohlo být třeba.

Jedinci ISFJ bývají loajální nadřízenému, identifikují se s ním spíše na osobní rovině, nikoli na institucionální. Od kolegů, podřízených i nadřízených očekávají, že se budou řídit danými či dohodnutými pravidly. Pokud se tak druzí nechovají, zlobí je to, případně bývají jejich jednáním zahanbeni, dospěje-li situace až tak daleko. Mívají tendenci, aby osobně dohlíželi na to, že ostatní plní své povinnosti. Mívají vynikající přehled o poměrech v organizaci, přičemž získané informace využívají ve svůj pro spěch. Vědí, že šetřit se vyplácí, proto se snaží, aby materiální zásoby byly využívány co nejšetrněji a aby vždy byly v zásobě, kdyby došlo na nečekanou záležitost.

ISFJ nemívá rád, když získá pozici nadřízeného, protože pak všemožné úkoly raději řeší sám, než aby jimi pověřoval druhé. Výsledkem pochopitelně bývá přepracování.

ISFJ bývá oddaný partner, domácnost je jeho silná stránka. Domov ISFJ září čís totou, je vzorně udržovaná. Jako rodič od dětí očekává, že se přizpůsobí požadavkům domova i společnosti jako celku. Zastává názor, že lidé by se měli chovat přiměřené svému postavení, celkově preferuje klidné, skromné kamarády před výstředními společníky. Nelíbí se mu, když se druzí chovají nepřiměřeně svému statutu.

Žena ISFJ se zpravidla realizuje v domácnosti, buduje útulný domov, vaří výborná jídla, uklízí, vaří, pere. Domov je totiž pro muže i ženu ISFJ jakási základna, z níž se odvíjí celý život, osobní i pracovní.

ISFJ bývá ve své spolehlivosti a střídmosti přitahován protikladnými typy, tedy nezodpovědností, bujarostí a nenasytností. Spousta ISFJ pojímá za partnera alkoholika a následně se po hlavě vrhá do záchranných akcí, ovšem tato snaha bohužel bývá nekonečným během bez vidiny úspěchu. Někdy se stává, že matka v synovi přímo podporuje dovádivost a rozmarnost, zatímco dceru přísně vede k respektování rodinných tradic a hodnot.

ISFJ bývá podceňován, druzí mu zpravidla příliš nerozumějí. Jejich podíl na pracovních výsledcích bývá považován za samozřejmý, vlastně i samotný ISFJ bývá vnímán spíše jako inventář než cenná osoba. Není divu, že se ISFJ cítí odstrkovaný a zneuznaný. Takovéto emoce však neventiluje přímo, ale dusí je v sobě a v tichu trpí.


Hodnoty a motivy ISFJ

ISFJ se řídí svými osobními hodnotami a ve svém chování jsou svědomití. Obvykle chtějí tvrdě pracovat, vycházet s ostatními a dohlížet na dodržování toho, co se od nich očekává.

ISFJ si váží vztahů a snaží se spolupracovat a udržovat harmonii s ostatními. Ve vztazích chtějí stabilitu a dlouhověkost a mají tendenci zůstat hluboce oddáni rodině. Nejvíce se cítí spojeni s lidmi, o kterých vědí, že se na ně mohou spolehnout z dlouhodobého hlediska.

ISFJ si cení tradic a rádi vědí, jak se věci dělaly v minulosti. Jsou loajální k zavedeným metodám a hodnotám a chtějí dodržovat správný, obecně uznávaný způsob jednání. Kladou velký důraz na to, aby odpovídali zavedeným institucím a přispívali k udržení silných a stabilních společenských struktur. Ve skupinách často přebírají roli historiků a dbají na to, aby noví členové respektovali a vážili si zavedených zvyklostí.


Jak ostatní vidí ISFJ

Pro ISFJ je typická skromnost a nenáročnost a málokdy na sebe upozorňují. Často se setkáte s tím, že skromně a nenápadně nabízejí pomoc druhým. Jsou loajální a pracovití a často se věnují úkolům a projektům, aby byli prospěšní svým rodinám, přátelům a komunitám. Mají tendenci účastnit se společenských skupin, ale nechtějí být středem pozornosti: spíše je najdete v zákulisí, kde tvrdě pracují, aby splnili svou roli.

ISFJ jsou orientováni na vztahy, ale mohou být zdrženliví vůči novým lidem. Málokdy rychle odhalí osobní informace. Bývají soustředění, vnímají své okolí a uvádějí podrobnosti ze svých osobních zkušeností. Často vyprávějí o tom, co se jim stalo a co viděli na vlastní oči. Jsou soucitnými posluchači a mají tendenci si pamatovat detaily o lidech. Často se rádi dozvídají fakta o ostatních v procesu navazování kontaktů.


Zajímavá fakta o ISFJ

 • Patří mezi typy, které nejčastěji věří ve vyšší duchovní sílu.
 • Častěji než průměr pociťují chronickou bolest
 • Patří mezi typy s největším sklonem k srdečním chorobám
 • Druhý nejčastější typ mezi vzdělávacími obory na vysoké škole
 • Častěji než jiné typy sledují televizi více než 3 hodiny denně
 • Mezi osobní hodnoty patří šťastná rodina, zdraví a duchovnost
 • Nadprůměrné zastoupení mezi studenty MBA a muži — majiteli malých podniků
 • Patří mezi tři typy s nejnižším příjmem
 • Často se vyskytuje ve školství, zdravotnictví a v náboženských profesích.

Koníčky a zájmy ISFJ

Mezi oblíbené volnočasové aktivity ISFJ patří vaření, zahradničení, malování, ruční práce, pikniky, procházky v přírodě a sledování filmů. Často také podporují své blízké v jejich zájmech a aktivitách.


Silné stránky ISFJ

Praktické. Mají bystrou paměť, smysl pro pozorování a absolutní odhodlání zvážit každý detail, a proto jsou ISFJ praktičtí pracovníci par excellence. ISFJ se soustředí na úkoly a jako Sherlock Holmes mají sklon řešit praktické problémy na základě důkladné znalosti konkrétních faktů.

Pracovitý. Když je třeba úkol splnit, jsou ISFJ intenzivní a vážní, jsou to mimořádně schopní přípraváři, kteří ke své práci přistupují tvrdošíjně, což se ostatním může někdy zdát přehnané. Je však důležité si uvědomit, že ISFJ velmi záleží na lidech. Když ISFJ ukáže svou herní tvář, je to znamení, že věří, že to, co dělá, zlepší životy lidí a zaslouží si, aby ho lidé brali vážně.

Podporující. ISFJ jsou dokonalí pomocníci; rádi se podělí o svůj čas a energii s kýmkoli, kdo je potřebuje, a mají empatický přístup k problémům a cílům. Jako rodiče, partneři, přátelé, studenti, zaměstnanci, podnikatelé, sousedé, členové komunity, úředníci a občané se ISFJ vždy snaží o dokonalost a právě jejich inkluzivní a komplexní vize utváří jejich identitu a dává jim jedinečnou schopnost zkrášlovat každý kout světa, který obývají.

Věrni svému slovu. Všichni už známe hodnoty, které ISFJ vyznává: čest, poctivost, odpovědnost, loajalita a oddanost. To je všechno hezké, ale pro ISFJ je mnohem důležitější chodit za svým, než mluvit, a právě v tom ISFJ září jako nejjasnější hvězdy. V obchodních i osobních vztazích jsou ISFJ upřímní, říkají, co si myslí, a myslí to vážně. Jejich slovo má cenu zlata.


Slabé stránky ISFJ

Odmítání změn. ISFJ přistupují ke zvykům a tradicím s maximální úctou a mohou být znepokojeni příliš rychlými změnami ve světě a lidmi, kteří odmítají dodržovat zavedené normy. ISFJ v režimu "tady a tam" se mohou přesvědčit, že morální úpadek a ztráta úcty k osobní odpovědnosti ničí naši společnost zevnitř, a mohou být tak pesimističtí, že začnou vidět známky degenerace a úpadku všude, kam se podívají. Různorodost myšlenek a názorů je sice ozdobou života, ale ISFJ se mohou nechat natolik strhnout ortodoxií, že na tuto důležitou skutečnost zapomínají.

Příliš altruistické. Loajalita je úžasný charakterový rys, ale je to obousměrná silnice, a pokud se ukáže, že lidé, kterým jsme se rozhodli důvěřovat, jsou nečestní nebo nedůvěryhodní, měli bychom být připraveni odejít. Přesto mají ISFJ problém opustit situaci a mají tendenci v ní setrvat až do konce, protože jsou přesvědčeni, že je to jediná správná věc, kterou mohou udělat.

Zranitelnost. ISFJ jsou velmi uzavření lidé, hraničící s plachostí, a to se ne vždy dobře spojuje s otevřenějšími a nepředvídatelnějšími typy osobností. Sociální složitost prostředí, ve kterém žijí, může ISFJ zahltit a způsobit, že se cítí jako hranaté kostky ve vesmíru kulatých děr. Těžko se vyrovnávají s konflikty a mají sklon brát si osobně i drobnou kritiku. V kombinaci se svou tvrdohlavostí se ISFJ mohou cítit zranitelní a uražení a jako k obrannému mechanismu se mohou uchýlit k odsuzující kritice.

Workoholismus. ISFJ jsou známí svou úžasnou pracovní morálkou, ale časem se tato pozitivní vlastnost může změnit v workoholismus a ISFJ se tak zahltí, že přestane věnovat pozornost všemu ostatnímu. Workoholiky ISFJ s jejich sklony k perfekcionismu může dohánět k šílenství, a dokonce i v těch vzácných případech, kdy se jim podaří odejít z kanceláře a na chvíli se vrátit domů, zůstanou fixováni na svůj poslední projekt nebo úkol, což jim brání užívat si volný čas.


Pracujete s ISFJ?

 • Jsou snem každého manažera.
 • O disciplínu se příliš snažit nemusíte, bude příležitost se jí přiučit.
 • V jejím dodržování jsou někdy až příliš přesní.
 • Reagují na autority, pročež nejsou silně integrovaní s týmem.
 • Pokud od nich očekáváte změnu v chování či práci, zadejte ji jako metodický pokyn.
 • V komunikaci překvapují příjemným vystupováním a vnímavostí.
 • Neradi pracují v rychle měnícím se prostředí.
 • Jejich loajalita je nadprůměrná.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38 % v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

 • pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role
 • mají silný smysl pro povinnost
 • chtějí svou práci odvést perfektně
 • ostatním se zdají rigidní
 • rádi vykonají to, oč jsou požádáni
 • výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Slavné ISFJ

Mezi slavné ISFJ patří:

 • Aretha Franklinová
 • Matka Tereza
 • George W. Bush
 • Beyoncé
 • Laura Bushová
 • král Jiří VI
 • Kate Middletonová
 • Rosa Parksová
 • dánská princezna Marie
 • Clara Bartonová

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test