ISFP — „Senzitiv Nekonfliktní“

Něžní pečovatelé, kteří žijí přítomným okamžikem a užívají si své okolí s veselým, nenápadným nadšením. Jsou flexibilní a spontánní, rádi se nechávají unášet proudem a užívají si toho, co jim život nabízí. ISFP jsou nenápadní a skromní a může být obtížné je rozpoznat. Pro ty, kteří je dobře znají, jsou však ISFP vřelí a přátelští, ochotní sdílet mnoho životních zkušeností.

ISFP mají silné estetické cítění a hledají krásu ve svém okolí. Jsou přizpůsobeni smyslovým zážitkům a často mají přirozený výtvarný talent. ISFP vynikají zejména v manipulaci s předměty a dovedou velmi zručně ovládat kreativní nástroje, jako jsou štětce a sochařské nože.

Jak vzácný je typ osobnosti ISFP?

ISFP je pátým nejčastějším typem v populaci.

Výskyt ISFP v populaci

Výskyt ISFP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ISFP?

ISFP je zkratka, která označuje jeden ze šestnácti typů osobnosti vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou. Znamená introverzi, smysly, cítění, vnímání. ISFP označuje člověka, kterému dodává energii čas strávený o samotě (introverze), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě pocitů a hodnot (cítení) a který dává přednost spontánnímu a flexibilnímu jednání před plánovaným a organizovaným (vnímání). ISFP jsou někdy nazýváni skladateli, protože mají vrozený cit pro vytváření estetických zážitků.


Portrét ISFP

Všichni jedinci SP („smysloví baviči“) sice jsou ve své podstatě řemeslníci, ale přesto se k onomu řemeslu staví každý jinak. ISFP nejvíce inklinuje k takzvaným krásným uměním, takže jakmile někde narazíte na výjimečně nadaného skladatele, malíře nebo tanečníka, pak s velkou pravděpodobností bude patřit k typu ISFP. Historický výzkum typů k jeho velkým zástupcům řadí i Beethovena, Toscaniniho, Nijinského či Rembrandta. Typ ISFP se však pozorováním odhaluje velmi obtížně, tudíž právě on bývá nejvíce nedoceněným či mylně interpretovaným typem.

Jedním z hlavních zdrojů omylů je, že se neprojevují přímo, nýbrž činy. Jakmile si najdou vhodného „uměleckého prostředníka“, realizují se do sytosti. Pokud ho nenajdou, zůstane v nich jejich tajemství navždy pohřbeno.

ISFP se v populaci vyskytuje asi v osmnácti procentech (oproti sedmnácti procentům ESFP), bývá stejně požitkářský a impulzivní jako ostatní SP. ISFP žije požitkářským životem v mnoha směrech, užívá si, jak jen muže. Nic neplánuje ani nepřipravuje. Nečeká, zda okamžitý impulz zesílí, nebo odumře, okamžitě na jeho popud jedná. Jedinci ISFP nejsou oddaní umění, spíše jsou jím smýkaní, tvořivě se zmítají v jeho víru. Cvičení nepojímají jako cvičení, nýbrž jako realizaci umění. Nechtějí se na nic připravovat, chtějí žít. Tady a teď.

ISFP je pán dění, nenechá se smýkat pravidly a předpoklady. ISFP maluje, tančí, hraje, běhá a skáče proto, že právě teď musí, protože tak zní jeho impulz. Nevede ho k tomu žádný plán. ISFP se tedy nehodlá nechat svazovat dlouhodobými cíli, jedná, když jednat chce nebo potřebuje. Je tak pohlcen impulzy, až zpravidla vůbec nevnímá únavu., bolest či nebezpečí.

ISFP má zvláštní druh inteligence, v tomto ohledu se podobá SP. Připomeňme si, že v této knize definujeme inteligenci jako jednání či provádění úkonů v různých a měnících se okolnostech. Inteligenci ISFP bychom mohli označit za „řemeslně konkrétní“. Udržuje ISFP v blízkém kontaktu s realitou, značně se liší od specifik inteligence, které jsme si popsali u SJ, NT i NF. Stejně jako je ISTP spojen s přístroji a nástroji, je ISFP v jejím rámci propojen s barvami, liniemi, vzory a stíny. Hmat, pohyb, zrak a sluch jdou ruku v ruce v dokonalé harmonii. ISFP obecně působí dojmem, že má citlivější smysly než ostatní typy. Rembrandt uváděl, že barvy vnímá chuťově, Toscanini odhalil jediný falešný tón i v tom nejsložitějším operně-orchestrálním uspořádání, Hemingwayova slova chutnala a byla cítit jako vlny. Takováto krajní konkrétnost se u ISFP vyskytuje jaksi přirozeně.

Jedinci ISFP bývají neobyčejně vřelí k druhým, jsou velmi citliví na bolest a trápeni ostatních. Trpícím se víceméně rozdávají, podobně jako František z Assisi.

ISFP nemá potřebu, aby se rozvíjel slovně a řečově. Nic ho nenutí ani k tomu, aby se zdokonaloval v psaní a konverzování. Řeč totiž vnímá jako abstraktní položku, takže jeho konkrétní inteligence zůstává neoslovena. Potřebuje si na život sáhnout, chce, aby byl co nejkonkrétnější. Bývá v co nejužším kontaktu s realitou. Druzí na ISFP nahlížejí jako na rezervovaného, odměřeného člověka, který se až příliš snadno vzdává, nedaří-li se mu, aby se slovně vyjádřil. Tato tendence ovšem není v jeho případě projevem neschopnosti, nýbrž nezájmu či nedostatečné motivace. Zajímavým „úkazem“ je v tomto ohledu Hemingway, protože jako jeden z mála probořil jazykovou bariéru ISFP a změnil podobu literatury 20. století.

Zjištěný počet umělců, kteří patří k-typu ISFP, je vskutku pozoruhodný. Ostatní dílčí typy SP jsou zastoupeny podstatně méně. Například Gaugin a Puccini, oba typy ESTP, jsou svým způsobem výjimeční. Hudba a tanec zpravidla bývají doménou ISFP, nepochybujeme o tom, že k tomuto typu patří i dlouhá řada sportovců.

ISFP pochopitelně nebyli a ani nemuseli být vždy řemeslníci v nejužším a nejpůvodnějším slova smyslu. Umění vždy jde ruku v ruce s přívlastkem volný. Vzhledem k tomu, že ISFP je v tomto ohledu výrazným typem, mívá velký prostor pro volbu povolání, obzvláště tehdy, neopustí-li školu předčasně, což bohužel většina SP udělá. Jakmile se ISFP rozhodne, že začne pracovat v prostředí, jemuž, vládnou pravidla a nesvoboda, bývá to den velkých změn, nikoli však pozitivním směrem. ISFP totiž ke štěstí a spokojenosti potřebuje volný prostor, svobodu a ocenění.

Poměrně velké procento ISFP je osloveno i návratem k prapůvodní přírodě. Bývá jim dobře v panenské přírodě, nedotčené divočině, příroda je vítá s otevřenou náručí. Někteří jedinci ISFP si neobyčejně dobře rozumějí se zvířaty, dokonce i s neochočenými, až působí dojmem, jako by spolu měli tajnou řeč, jíž běžný smrtelník nerozumí. Možná to tak i je. Podobné pouto bývá i mezi ISFP a malými dětmi.

Při jednání s jedinci ISFP je nutno mít na paměti, že patří do „rodiny“ SP, že mají mnoho společného s ESFP, někdy připomínají ISTP, a dokonce mívají i některé společné rysy se zdánlivě velmi odlišnými ESTP. Shrneme-li jejich vlastnosti a projevy, můžeme konstatovat, že jsou optimističtí, rovnostářští, nemají rádi hierarchická uspořádání, nemají rádi povinnosti, závazky a omezování. Potřebují zajímavé podněty, rádi riskují a pokoušejí štěstí. Jsou důvěřiví, vnímaví, štědří, nepotřebují, aby jim z nebe padala složitá motivace. Raději utrácejí, než šetří.


Hodnoty a motivy ISFP

ISFP jsou obecně tolerantní a nesoudí, ale jsou hluboce loajální k lidem a věcem, na kterých jim záleží. Snaží se přijímat a podporovat ostatní, ale nakonec se řídí vlastními hodnotami. Obvykle hledají způsoby, jak být milí, a může pro ně být obtížné komunikovat s ostatními, kteří nechtějí dělat totéž.

ISFP jsou obvykle skromní a mohou se podceňovat. Obecně nemají rádi, když jsou středem pozornosti, raději hrají vedlejší roli a pokud je to možné, vyhýbají se plánování a organizování. Jsou citliví a vnímaví, zasahují do toho, co je třeba udělat, a jsou spokojeni se svým osobním pocitem užitečnosti pro druhé.


Jak ostatní vidí ISFP

ISFP může být obtížné rozpoznat, protože mají tendenci vyjadřovat se spíše činy než slovy. Zpočátku se mohou zdát odměření nebo odtažití, ale když se podíváte pozorněji, můžete si všimnout jejich starostlivé povahy v tom, co dělají pro druhé. Jsou pozorní k praktickým potřebám druhých a často poskytují tichou a skromnou pomoc právě tehdy, když je jí třeba. ISFP dávají přednost podpůrné roli a málokdy jsou nátlakové nebo náročné. Obvykle jsou tolerantní a přijímají ostatní.

ISFP mají obvykle jemně vyladěný umělecký talent. Jsou citliví na barvy, textury a tóny a často mají vrozený smysl pro to, co bude působit esteticky. Často jsou přirozené, pokud jde o umělecké uspořádání, a baví je proces prožívání vjemů kolem nich. ISFP se soustředí hlavně na prožívání přítomného okamžiku a málokdy jsou ambiciózní, raději si užívají prostých radostí života: přátel, rodiny a smyslových požitků, jako je jídlo, hudba a umění.


Zajímavá fakta o ISFP

 • Patří mezi typy, které se nejčastěji sdělují o srdečních onemocněních a hypertenzi.
 • Na vysoké škole je pravděpodobné, že bude hlásit nízkou sebedůvěru
 • Patří mezi typy, u nichž je nejmenší pravděpodobnost, že dokončí vysokou školu.
 • Nejčastěji ze všech typů uvádějí stres spojený s financemi a dětmi.
 • Cení si pracovního prostředí, které poskytuje bezpečnost, jasné a jednoduché pokyny a absenci čekání na dodatečné hodiny práce.
 • Nedostatečné zastoupení mezi studenty MBA a majiteli malých podniků
 • Běžně se vyskytuje v profesích v oblasti zdravotnictví, byznysu a orgánů činných v trestním řízení.

Koníčky a zájmy ISFP

Mezi oblíbené koníčky ISFP patří ty, které využívají jejich fyzické nebo umělecké schopnosti, včetně nezávislých sportů, jako je lyžování nebo plavání, tance a řemeslných projektů. ISFP se také rádi baví v malých skupinách a poznávají umění a přírodu.


Silné stránky ISFP

Pozorný. ISFP jsou velmi všímaví a málokdy ztratí ze zřetele nějaký detail. Jejich nadání pro řešení problémů však spočívá v tom, že umějí integrovat to, co cítí a prožívají, do souvislého celku. ISFP jsou experti na hledání zákonitostí a souvislostí a tato schopnost jim umožňuje vidět příležitosti ke změně a zlepšení, které ostatní přehlížejí. Nejlepší je, že rady, které poskytují, a řešení, která doporučují, jsou vždy praktická, rozumná a schopná zlepšit jakoukoli situaci v daném okamžiku.

Odvážný a spontánní. ISFP, kteří touží po zábavě a vzrušení, vědí, že život je krátký a že je třeba využít okamžik, než nám uteče. ISFP žijí velmi aktivním životem, odvažují se věnovat mnoha koníčkům a realizovat mnoho zajímavých projektů. Jsou také dostatečně spontánní, aby se chopili šance a získali nové zkušenosti, kdykoli se naskytnou.

Zásadový. ISFP za žádnou cenu neobětují své zásady a netolerují podvodníky, lháře a pokrytce. Protože jsou velmi uctiví a konflikty jsou jim nepříjemné, ISFP se nepostaví proti lidem, kteří je zklamou, ale co nejdříve se od nich distancují.

Individuální. Někteří lidé tráví svůj život podle stanovených norem a tradic. ISFP však raději tančí v rytmu vlastních bubnů a spoléhají se na vlastní instinkty, které jim ukazují, co je správné, dobré a pravdivé. ISFP to nedělají proto, aby upoutali pozornost nebo vyčnívali z davu. Jednoduše věří, že lidská povaha je složitá a rozmanitá a že cesta každého člověka by měla být jedinečná.


Slabé stránky ISFP

Příliš citlivý. Laskaví a ohleduplní ISFP jsou tak odhodlaní zachovat mír, že často potlačují své nepříjemné emoce nebo ignorují své vlastní potřeby. Klást lidi na první místo je skvělé, ale ISFP příliš často zapomínají na to, že do této privilegované skupiny patří i oni sami. Bohužel ISFP jsou velmi citliví a jejich city mohou být zraněny během okamžiku, takže jejich zvyk spoléhat se na zájmy druhých, aby se vyhnuli konfliktům, je čas od času dostává do nepříjemných situací.

Nerozhodný a nepředvídatelný. ISFP jsou inovativní, flexibilní a přizpůsobiví. Mezi flexibilitou a nerozhodností je však tenká hranice a někdy jsou ISFP natolik nezaujatí, že nedokážou učinit pevná a definitivní rozhodnutí. Příliš často se ISFP kymácejí sem a tam jako vrby ve větru a opakovaně mění názor po každém přesvědčivém argumentu, který uslyší.

Povrchní. ISFP jsou vykonavateli, kteří se učí přímou zkušeností a napodobováním. Pokud se jim instrukce zdají příliš abstraktní nebo teoretické, ISFP je vnímají s podezřením a považují tento styl učení za nudný nebo nevhodný. Tato preference však může mít negativní dopad na jejich studijní výsledky. Efektivní učení vyžaduje soustředění a odhodlání a ISFP někdy nejsou tak odhodlaní, jak by měli být. To může omezit jejich schopnost vstřebávat nové a užitečné znalosti.

Absence plánování do budoucna. ISFP si ne vždy uvědomují všechny důsledky svých činů nebo nechápou, jak přítomnost nevyhnutelně formuje budoucnost. Ti, kteří se odmítají dívat za nejbližší horizont, mohou být nepřipraveni na nepříjemné události nebo zahlceni novými povinnostmi a závazky, které provázejí například narození dítěte. V důsledku toho se mohou setkat s finančními problémy, mohou je zaskočit mimořádné události nebo nepostřehnout, jak mohou nevyřešené konflikty dlouhodobě otrávit vztahy.


ISFP v práci

ISFP se chtějí cítit osobně zapojeni do své práce a hledají práci, která jim umožní vyjádřit se nebo se podílet na věci, které věří. Ideální práce pro ISFP jim umožňuje jasně pozorovat plody své práce v kontextu, který se jim zdá důležitý a v souladu s jejich hodnotami.

ISFP mají rádi zdvořilé pracovní prostředí plné spolupráce, kde mohou v klidu pracovat a kde se jim dostane podpory, když ji potřebují. Vzhledem k tomu, že ISFP jsou velmi citliví na své fyzické prostředí, je pro ně často důležité, aby jejich pracovní prostředí bylo estetické.

ISFP obvykle dávají přednost nenápadnému chování a obvykle nemají rádi pozice, které vyžadují, aby mluvili na veřejnosti nebo vedli velké skupiny. Ačkoli ISFP často dávají přednost samostatné práci, když pracují s ostatními, chtějí, aby jejich kolegové byli flexibilní, podporovali je a byli loajální k týmu.


Pracujete s ISFP?

 • Jejich specifické inteligenci nesvědčí sterilní administrativní prostředí.
 • Potřebují pozitivní zpětnou vazbu a rozmanitost činností.
 • Poněkud rozpačité projevy ochoty pomoci vnímejte s pochopením, myslí to upřímně.
 • Jsou schopni prolomit zdánlivě nepřekonatelné bariéry v komunikaci s lidmi.
 • Co se týče time managementu, potřebují spolupracovníka - tento typ je nenapravitelný.
 • Není třeba obávat se přehnaných ambicí, umí se podřídit bez remcání.
 • Jsou to spíš luštitelé než manažeři.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

HRÁČI — ŘEMESLNÍCI (SP) (38 % v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

 • realističtí a flexibilní
 • nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase
 • nesnáší rutinu, nudí je
 • ostatním se zdají nespolehliví
 • potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické
 • potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Slavné ISFP

Mezi slavné ISFP patří:

 • Cher
 • Barbra Streisand
 • Frida Kahlo
 • Jacqueline Kennedy Onassis
 • Bob Dylan
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Jimi Hendrix
 • Rihanna
 • Michael Jackson

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test