ENFP — „Motivant Optimista“

Tvůrci orientovaní na lidi, s důrazem na příležitosti a nakažlivým nadšením pro nové ideje, lidi a činy. Energičtí, vřelí a vášniví ENFP rádi pomáhají ostatním uvolnit jejich tvůrčí potenciál.

Jsou to obvykle flexibilní a expresivní komunikátoři, kteří využívají svůj důvtip, humor a znalost jazyka k vytváření poutavých příběhů. ENFP jsou kreativní a originální, často mají silnou uměleckou stránku. Umění je přitahuje pro svou schopnost vyjadřovat vynalézavé myšlenky a vytvářet hlubší porozumění lidské zkušenosti.

Jak vzácný je typ osobnosti ENFP?

ENFP je středně častý typ osobnosti a mezi ženami je na pátém místě.

Výskyt ENFP v populaci

Výskyt ENFP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ENFP?

ENFP je jedním ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Catherine Briggsová a Isabel Myersová. ENFP je zkratka pro Extraverzi, Intuici, Cítění a Vnímání, což jsou čtyři základní osobnostní rysy založené na práci psychologa C. G. Junga.

Každé ze čtyř písmen v kódu ENFP představuje klíčový osobnostní rys tohoto typu. ENFP získávají energii tím, že tráví čas s ostatními (extraverti), soustředí se spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuitivní), rozhodují se na základě pocitů a hodnot (city) a dávají přednost spontánnímu a flexibilnímu jednání před plánováním a organizací (vnímání).


Portrét ENFP

V životě ENFP se nic neodehrává bez určitého významu. Rovněž mají jakési neviditelné radary, které jim pomáhají odhalovat motivaci jednání druhých, ačkoli ostatní zpravidla netuší, jak to dělají. Tato tendence je vlastně baví, život se díky ní stává zajímavou divadelní hrou, která je otevřená jak dobrému, tak i špatnému konci. Jeho cílem je spontánnost a opravdovost, jenže se mu příliš nedaří.

Dále jsou pro jedince ENFP zásadní hluboké citové zážitky. Jakmile jich docílí, prožívá problémy s tím, že se část jeho já kamsi vzdálí, takže silné pocity stejně nemůže prožít naplno. Usiluje o to, aby v jeho životě vše plynulo a navazovalo na sebe, jenže tu a tam ztrácí kontakt s opravdovými pocity, jichž prožívá skutečně hodně.

Jedinci ENFP trvale zkoumají svět kolem sebe, jakmile něco vybočí z normálního stavu, hned si toho všimnou. Jsou nadšení a bedliví pozorovatelé, dokážou druhé pozorovat se všemi podrobnosti v dění, aniž by zapomínali na své prožitky. Nikdy se kolem sebe nedívají jen tak, pasivně, vždy mají cíl, za nímž vytrvale jdou.

ENFP někdy interpretuje jednání druhých jako „skryté motivy“, jejich slovům a chování přisuzuje zvláštní význam. Takováto interpretace bývá zpravidla negativní, navíc ani nemusí být přesná, někdy bývá dokonce přímo nesprávná. ENFP si pak uvědom i, že do vztahu s daným jedincem vnesl toxický prvek, jemuž se mohl z dálky vyhnout. ENFP bývá vynikající pozorovatel, ovšem úsudky nejsou jeho silnou stránkou. Vznikající chyby pramení z tendence zaměřovat se v první řadě na informace, které potvrzuji jeho domněnky či hypotézy. Ve vnímání tedy mohou být ENFP bezchybní, ale závěry pak mohou být dalekosáhle mylné.

Vzhledem k tomu, že jedinci ENFP bývají nadměrně citliví a pozorní, trpívají někdy nadměrným svalovým napětím. Jsou totiž vždy a všude připraveni na nečekané zvraty, vlastně jsou trvale v pohotovosti. Totéž očekávají i od druhých. Lidé i situace je navíc brzy začnou nudit, proto velmi neradi prožívají tytéž, zážitky dvakrát a víckrát. Rádi tvoří a buduji, a to jak v myšlenkách, tak činy, ale následné potřeby či požadavky je už tolik nezajímají, tomu se rádi vyhnou. Jejich nadšení do práce bývá nakažlivé, druzí se k nim rádi přidají. Jenže ENFP chce pracovat nezávisle a sám, nevyhovuje mu žádný vztah nadřazenosti či podřazenosti. Přesto pro něj mají vysoce postavení lidé značný význam, dokonce jim přisuzuje moc, že „skrz nčj vidí“. Ostatní lidé u nich hledají moudrost, nadšení, inspiraci, odvahu, vedení a často ještě více, jenže takovéto očekávání ze strany druhých je silně svazující a současně nenaplnitelné.

ENFP jsou od přírody optimisté a diví se, když se lidé nechovají tak, jak si mysleli, nebo když se situace nevyvine podle jejich očekávání. Zpravidla vycházejí z přesvědčení, že svět je dobrý, a tentýž názor mají na lidskou povahu. Někdy se proto dostávají do začarovaného kruhu sebenaplňujícího se proroctví.

ENFP mají neobyčejné možnosti při výběru povolání. Zaznamenávají totiž úspěchy v bezpočtu oblastí a oborů. Pro práci bývají přiměřeně nadšení, jsou vynalézaví, tvořiví, víceméně mohou dělat všechno, co se jim líbí. Dobře řeší problémy, obzvláště ty, v nichž se jedná o spory mezi lidmi. Mají silné osobní kouzlo, umějí výborně jednat s lidmi. Ladně dokážou dát dohromady skupinu lidí, aniž by pořádně věděli jak. Nedělá jim potíže, mají-li zorganizovat jednání či konferenci, jen dořešování technických podrobností není jejich parketa. Pohotově vymýšlejí nové metody řešení starých situaci, jejich návrhy si záhy vydobudou zájem a přebírají prim.

Mají bohatou a plodnou fantazii, nechávají sejí povzbuzovat a inspirovat, zato na plány, projekty a návrhy druhých neumějí příliš dobře navazovat. Má-li si nějaký projekt zasloužit jejich energii a čas, pak musí od samého začátku pramenit z jejich hlavy. Potíží bývá i úbytek motivace, jakmile se z nějaké činnosti stane stereotyp či jeho náznak. Pro ENFP je vždy zajímavější to, co by mohlo být než to, co je právě teď. Jedinci ENFP také hojně využívají intuici. Kromě jiného udržují kontakt se známými a kamarády, přičemž jak do vztahů, tak i do práce jsou ochotni investovat nemalé sumy peněz.

ENFP je vynikající obchodník, jeho doménou je i reklama, politika, psaní divadelních her a filmů; celkově je tento typ přitahován k interpretačnímu umění, patrně nejvíce ho oslovuje herectví. Jedinci ENFP potřebují ke spokojené práci přímý kontakt s lidmi, zároveň je pro ně klíčová zpětná vazba, jak si ve vztazích s druhými vedou. Pro ENFP někdy bývá náročné, mají-li pracovat pod omezeními a pravidly instituce, obyčejně taková nařízení podrobují zkoumání a pokusům, co vydrží. Jejich kolegové i nadřízení nezřídka zjišťují, že musí honem zachraňovat to, co ENFP napáchal.

ENFP někdy bývá netrpělivý, nevýjimečně se dostává do konfliktu s organizací, protože se pohotově přidává na stranu pomlouvačů a nactiutrhačů. Ti v ENFP nacházejí věrného posluchače a následovníka, protože je od přírody zachránce. V práci se ENFP nesmí příliš zaobírat detaily, protože mu brání v tom, aby se mohl dále rozvíjet vlastním směrem, nemůže prožívat tolik kýžené změny a začne se nudit.

Jedinci ENFP jako partneři bývají okouzlující, něžní, pozorní a nekonformní. Každodenní stereotypní záležitosti je nezajímají, běžné práce v domácnosti také ne. Potřebuji změnu a nové podněty. Jako rodiče bývají dětem oddaní, jen je třeba počítal s jistou nepředvídatelností, protože se v mžiku dokážou převtělit z velkého kamaráda do role až přespříliš přísného otce. Výhružky z jejich strany nebývají vždy naplněny, tento úkol rádi přenechají partnerům. Partner ENFP musí být připraven na kouzelná překvapení, výstřední štědrost v kombinaci s odtažitou šetrností. ENFP nemívá rád, když jeho partner zachází se společnými penězi podle libosti, bez předešlé domluvy. Partner ENFP se proto nesmí divit, jedná-li na vlastní pěst, že po něm pak ENFP požaduje navrácení peněz do společné kasy. ENFP navíc totiž bývají pány domu, přičemž obzvlášť velký důraz kladou na absenci konfliktů. Mají-li na starosti hospodaření s penězi, stává se, že byt kypí luxusními zvláštnostmi, ale chybí mu základní vybavení. Na budoucnost moc nespoří, takže produkty typu životního pojištění a spořících účtů je zpravidla nezajímají. Někdy mívají problémy i s tím, aby měli po ruce hotovost pro děti a partnera.

Jedinci ENFP se vyznačují silnou touhou po změně a novotách, rádi kalkulují s možnostmi. Mají vynikající intuici. S lidmi umějí jednat skutečně výborně, jsou vstřícní a v jednání obratní. Bývají spíše extravertně orientovaní, což podporuje i jejich tendenci k herectví a novotám.


Hodnoty a motivy ENFP

ENFP mají tendenci zajímat se o druhé a hledají hlubší smysl v lidech a idejích. Chtějí autentické zážitky a často vyhledávají emocionální intenzitu. ENFP se snadno unaví z detailů a opakování a vyhledávají situace, které nabízejí únik od všednosti. Novota je přitažlivá pro ENFP, kteří mají často širokou škálu zájmů a přátel z různých vrstev společnosti.

ENFP si cení individuality a často považují snahu o dosažení štěstí za nejvyšší životní prioritu, a to jak pro sebe, tak pro ostatní. Kladou velký důraz na osobní svobodu a sebevyjádření a chtějí mít možnost jít tam, kam je vede inspirace.


Jak ostatní vidí ENFP

ENFP rádi mluví o lidech: nejen o faktech, ale i o tom, co je pohání, co je inspiruje a čeho chtějí v životě dosáhnout. Často se otevřeně dělí o své touhy a chtějí na oplátku slyšet touhy ostatních. ENFP stěží odsoudí něčí sny a o těch nejoriginálnějších a nejobskurnějších fantaziích budou diskutovat s vřelostí a nadšením. Rádi zkoumají tvůrčí možnosti a nic je neodradí rychleji, než když mluví o suchých faktech nebo drsné realitě.

ENFP často působí nekonvenčně a mohou se zdát roztržití; mají tendenci být mimo kontakt se svým fyzickým okolím. Často přehlížejí detaily, protože se více soustředí na komunikaci s ostatními nebo na zkoumání vlastní fantazie a sebevyjádření. Nemají trpělivost se všedností a chtějí prožívat život intenzivně a s chutí. ENFP mají často umělecké sklony a mohou působit umělecky. Mnozí z nich si vytvořili osobitý a svérázný osobní styl.


Zajímavá fakta o ENFP

 • Patří k typům, které jsou nejodolnější vůči stresu.
 • Ženy ENFP méně často trpí srdečními chorobami.
 • Muži ENFP méně často trpí chronickou bolestí.
 • Podle psychologů má ze všech typů největší pravděpodobnost, že bude mít problémy ve škole.
 • Nadprůměrné zastoupení mezi akademicky nadanými žáky základních škol
 • Mezi osobní hodnoty patří domov a rodina, přátelství, tvořivost, učení a veřejná práce.
 • Běžně se vyskytuje v poradenství, učitelství, náboženství a umění.

Koníčky a zájmy ENFP

Mezi oblíbené koníčky ENFP patří psaní, tvorba a oceňování umění, hra na hudební nástroje, poslech hudby, účast v divadelních představeních a četba beletrie.


Silné stránky ENFP

Vynikající komunikátoři. ENFP mají vynikající komunikační schopnosti a umí je využít. Během chvilky zapojí do konverzace kohokoli a umí ostatní zaujmout tak, aby diskuse pokračovala. Ať už se jedná o neformální konverzaci nebo spolupráci na pracovišti, ENFP poskytují energii, která udržuje konverzační motor v chodu.

Nápadité. ENFP jsou při řešení problémů vynalézaví a odmítají tvrzení, že tradiční způsoby jsou vždy lepší. Věří, že originální přístup je možný a žádoucí v každé situaci, a odmítají se stát zajatci zvyku nebo rutiny. Překážky vnímají jako příležitosti a ke každému problému přistupují svěžíma očima a bez předsudků.

Přirození vůdci. ENFP se ochotně a instinktivně ujímají vedoucích pozic. Jsou si jisti svou schopností zvládnout odpovědné povinnosti, které jsou pro mnoho lidí skličující nebo zastrašující. Vedoucí pracovníci ENFP jsou tvůrci konsenzu, kteří se snaží získat důvěru svých kolegů, trpělivě naslouchají jejich nápadům a nadšeně reagují na jejich dobré návrhy. Jejich průbojný postoj inspiruje ostatní a podněcuje je k akci.

Silné sociální cítění. ENFP, kteří se často angažují v sociálních hnutích, se bez omluv staví za to, čemu věří. Někteří lidé mluví o soucitu, ale nenásledují smysluplné činy, ale ENFP považují za důležité podpořit starostlivá slova dobrými skutky. Navzdory své přátelské povaze se ENFP rozhořčí, když jsou vystaveni utrpení a nespravedlnosti. Mohou být poměrně hlasití a asertivní, pokud je třeba, aby jejich názor byl slyšet.


Slabé stránky ENFP

Přecitlivělost. ENFP někdy popustí uzdu své fantazii a často vidí špatné úmysly, které ve skutečnosti neexistují. Zvýšená ostražitost a uvědomělost pomáhá ENFP zlepšit jejich sociální porozumění, ale čtení mezi řádky funguje jen tehdy, když je tam opravdu něco skryto. V opačném případě může dojít k nedorozumění a uraženost může poškodit dobré vztahy.

Chybí pozornost a důslednost. ENFP jsou nekonečně kreativní a dokáží naplnit tisíc dní tisíci odvážnými nápady. Ne vždy se však řídí svou inspirací, a pokud se do detailů nezapojí ostatní, jejich nejlepší nápady se nemusí nikdy uskutečnit. ENFP se příliš spoléhají na své počáteční nadšení a vášeň a ne vždy projevují disciplínu potřebnou k realizaci svých nápadů. Mají tendenci začínat nové projekty dříve, než dokončí ty předchozí, a neschopnost dotáhnout je do konce je místem, kde ENFP někdy selhávají.

Urážlivost. ENFP mají tendenci vnímat opovržení, zášť nebo nepřátelství tam, kde ve skutečnosti nejsou, a jejich zvyk přehnaně analyzovat chování druhých lidí může vést ke zbytečnému hněvu a konfliktům. Pokud ENFP nedostávají od svých blízkých tolik komplimentů, kolik očekávají, může se u nich aktivovat nejistota a mohou se začít cítit nedocenění a nemilovaní.

Je příliš emocionální a hledá uznání. Ačkoli je emocionální projev hlavní součástí osobnosti ENFP, může být příliš silný. Rázný a energický styl ENFP není vhodný pro každého partnera a zejména introverti se v jeho přítomnosti mohou někdy cítit nemístně. ENFP také usilují o uznání a ve své touze po pochvale a uznání se mohou příliš snažit udělat dobrý dojem tím, že budou příliš mnoho mluvit a málo naslouchat.


ENFP v práci

V práci ENFP využívají svou kreativitu k sebevyjádření a k prospěchu ostatních. ENFP chtějí objevovat příležitosti pro sebe i ostatní a ke své práci přistupují s vizí a inspirací. Rádi se ujímají tvůrčích problémů nebo problémů zaměřených na lidi, které vyžadují kreativní a originální řešení.

ENFP jsou často motivováni vírou v humanitární cíle a chtějí pracovat v souladu se svými hodnotami. Obzvlášť se zajímají o to, jak pomáhat ostatním rozvíjet se jako osobnosti. Mají tendenci volit si povolání, která jim umožňují realizovat ideály osobního růstu a uměleckého vyjádření.

ENFP nemají rádi rutinní práci a chtějí rozmanité úkoly a výzvy. Raději si sami určují časový rozvrh a rozčilují se, když jsou zatěžováni nadměrnými pravidly nebo všedními detaily. Vyhledávají zábavné, nové úkoly, které jim umožňují uplatnit svou představivost a komunikovat s ostatními nestrukturovaným, podpůrným způsobem.

Ideální pracovní prostředí pro ENFP je uvolněné a přátelské, s malým omezením kreativity. Ideální práce pro ENFP jim umožňuje následovat jejich inspiraci, uspokojovat jejich zvědavost a vyvíjet řešení, která jsou přínosná pro lidi inovativním a originálním způsobem.


Pracujete s ENFP?

 • Mají-li v něčem vynikat bude to práce s lidmi.
 • Jejich motivací je rozmanitost pracovních úkolů.
 • Jejich tvořivost je třeba regulovat, mívají sklon chrlit nápady pro nápady.
 • Poskytujte jim zpětnou vazbu kdykoli je to možné, je to pro ně zdroj učení.
 • Netrpělivost ENFP je třeba ukáznit.
 • Zvládnout situaci trvalého odporu či nesouhlasu druhých se jim příliš nedaří.
 • Umí motivovat a podpořit tým. Delegovat kompetence pro ně nebývá problém.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

IDEALISTÉ (NF) (12 % v populaci)

 • soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů
 • rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky
 • druhým se mohou zdát přiliš měkcí
 • vůdci společenských změn
 • potřebují najít v procesu nějaký osobní význam
 • berou si věci více osobně

Slavné ENFP

Mezi slavné ENFP patří:

 • Bill Clinton
 • Phil Donahue
 • Mark Twain
 • Edith Wharton
 • Will Rogers
 • Carol Burnett
 • Dr. Seuss
 • Robin Williams
 • Drew Barrymore
 • Julie Andrews
 • Alicia Silverstone
 • Joan Baez
 • Regis Philbin

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test