ESTJ — „Systematik Hlasitý“

Pracovití tradicionalisté, kteří rádi přebírají odpovědnost za organizaci projektů a lidí. ESTJ jsou pečliví, dodržují pravidla a jsou svědomití, rádi dotahují věci do konce a mají tendenci řešit projekty systematicky a metodicky.

ESTJ jsou dokonalí organizátoři a chtějí ve svém okolí vytvořit strukturu. Oceňují předvídatelnost a dávají přednost tomu, aby se věci děly v logickém pořadí. Když ESTJ vidí nedostatek organizace, často se ujmou vedení při vytváření procesů a pokynů, aby každý věděl, co se od něj očekává.

Jak vzácný je typ osobnosti ESTJ?

ESTJ je pátým nejčastějším typem v populaci a druhým nejčastějším typem u mužů.

Výskyt ESTJ v populaci

Výskyt ESTJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ESTJ?

ESTJ je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou. Znamená:

 • E – Extraverze
 • S – Smysly (Sensing)
 • T – Myšlení (Thinking)
 • J – Usuzování (Judging)

ESTJ označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený s ostatními (extravert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (myšlení) a který dává přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (usuzování). ESTJ jsou někdy nazýváni supervizory, protože mají tendenci přebírat zodpovědnost a dohlížet na to, aby vše bylo provedeno správně.


Portrét ESTJ

ESTJ je v blízkém kontaktu s okolním světem a lidmi v něm. Prostředí, v němž se pohybuje, důvěrně zná, dokonce bývá jeho styčným bodem. Nejlépe ho lze vystihnout přívlastkem zodpovědný. N populaci se vyskytuje hojně, a sice ve sedmnácti procentech.

ESTJ je mistr organizování, specifikování pravidel a nařízení do nejmenších podrobností. Je rád, když se věci dělají správně. Pokud někdo neprovádí práci dostatečně pečlivě a pozorně, zlobí ho to a nemá na spolupráci s ním trpělivost. Pravidla jsou pro něj totiž prvořadá.

ESTJ docela bez potíží druhé hodnotí, pohotově porovnává výkon druhých s požadavky a pravidly. Je rád, když se věci dělají tak, jak mají. ESTJ bývá realista, řídí se rozumem, zajímá se o nové postupy a procesy, zato nově se objevující teorie ho příliš neoslovují.

ESTJ bývá loajální instituci, v níž pracuje, své práci i lokalitě, kde bydlí, lze-li to tak říci. Je oddaný rodič i partner. Ví, jaké jsou jeho povinnosti, nezbavuje se jich, ani když z jeho strany vyžadují nemalé oběti. Nebojí se odpovědnosti — v práci, komunitě ani v organizacích, pro něž pracuje dobrovolně, ze zájmu. Zpravidla bývá členem více klubů, pravidelně do nich dochází a obecně patří k výborným členům. ESTJ bývá dochvilný a od druhých očekává tentýž přístup.

ESTJ vždy nereaguje na pocity a názory druhých, mívá tendenci příliš rychle, ba až uspěchaně dospívat k závěrům. Někdy neochotně a netrpělivě naslouchá názorům druhých, obzvláště je-li na autoritativním postu. Jedinci ESTJ obvykle musejí cíleně pracovat na tom, aby dokázali vyposlechnout své blízké i zaměstnance a plně vnímali jejich postřehy a podněty.

ESTJ intenzivně podporují institucionální zřízení života, ochotně se podřizuji stereotypům a zaběhnutým postupům doma i v práci. Pro všechno mají místo, v jejich pojetí vše má mít a má své místo. Bývají pořádní, tato tendence neustupuje ani při volné zábavě a hře.

K mezilidským vztahům přistupují prostřednictvím zástěny tradic a rituálů, podporují harmonii ve vztazích, chtějí, aby byly klidné, spokojené, nebouřlivé. Velký význam v jejich životě mají rodinné tradice, rádi se jich účastní. Ochotně využívají každou příležitost, kdy se mohou setkat s přáteli, příbuznými i bývalými kolegy, k těmto účelům jsou pro ně nejvhodnější výroční setkání, pravidelné každoroční oslavy, svatby a podobně. ESTJ je člověk, kterého okolí pozná poměrně snadno a rychle, nematou svět kolem sebe tím, že by do něj vysílali dvojznačné zprávy. Jsou spolehliví a předvídatelní, jsou prostě takoví, jak se chovají.


Hodnoty a motivy ESTJ

ESTJ jsou podmínění, založeni na faktech a realitě. Pro ESTJ důkaz se nachází v minulosti: v tom, co fungovalo a co bylo uděláno dříve. Důkazy jsou pro ně důležitější než domněnky a důvěřují svým osobním zkušenostem. ESTJ hledají pravidla, která by měli dodržovat, a normy, které by měli plnit, a často se ujímají vedoucí úlohy, aby pomohli ostatním splnit jejich očekávání. Záleží jim na udržování společenského řádu a podřizování si ostatních.

ESTJ se často ujímají role projektového manažera, a to jak doma, tak v práci, a vynikají ve stanovování cílů, rozhodování a organizování zdrojů pro uskutečnění úkolů. ESTJ chtějí dosáhnout efektivní produktivity a obvykle si myslí, že toho lze nejlépe dosáhnout, když jsou lidé a systémy dobře organizované.


Jak ostatní vidí ESTJ

ESTJ mají věci pod kontrolou v tom smyslu, že vědí, jak se mají dít, a jsou ochotni převzít zodpovědnost za to, že se tak stane. Orientují se na úkoly a upřednostňují práci před hrou. Sebevědomí a tvrdohlaví ESTJ mají téměř vždy vše pod kontrolou. ESTJ si cení struktury a často se začnou organizovat, jakmile vstoupí do místnosti. Chtějí stanovit základní pravidla a přesvědčit se, že každý dělá to, co má.

ESTJ se často zapojují do organizací: klubů, sdružení, spolků a církví, kde obvykle hrají vedoucí roli. S ostatními se obvykle spojují prostřednictvím sdílených rituálů a rutiny. Sociální spolupráce pro ESTJ často znamená dodržování zavedené tradice strukturované interakce s ostatními. ESTJ mají tendenci respektovat a vyhledávat hierarchii. Chtějí vědět, kdo je hlavní, a přidělí úrovně odpovědnosti, pokud nejsou. Jakmile je struktura zavedena, ESTJ obvykle důvěřují autoritám a očekávají poslušnost od lidí s nižším postavením.


Zajímavá fakta o ESTJ

 • Mezi všemi typy zaujímá třetí místo ve spokojenosti s manželstvím
 • Patří mezi čtyři nejlepší typy z hlediska průměru známek na vysoké škole
 • Nejméně ze všech typů uvažují o sebevraždě na vysoké škole
 • Patří mezi ty, kteří s největší pravděpodobností dokončí vysokou školu
 • Patří mezi typy, které jsou se svou prací nejspokojenější
 • Mezi vysoké osobní hodnoty patří zdraví, finanční bezpečnost, úspěch a prestiž.
 • Široké zastoupení mezi bankovními úředníky, finančními manažery a majiteli podniků.

Koníčky a zájmy ESTJ

Mezi oblíbené koníčky ESTJ patří stavění a opravování věcí doma, práce na zahradě, dobrovolnictví, veřejně práce a také hry a sledování sportovních přenosů.


Silné stránky ESTJ

Organizovanost a operativnost. ESTJ jsou plánovači a tvůrci seznamů — uspořádaní a plánovití. Jejich mozek přirozeně strukturuje jejich život a čas. ESTJ rádi vytvářejí pořádek z chaosu a jsou vždy dochvilní. To přispívá k tomu, že je ostatní vnímají jako spolehlivé, důvěryhodné a stálé.

Věrnost a oddanost. Nikdo nemůže ESTJ obviňovat z toho, že se vyhýbají práci, a pro tento typ je přirozené, že ve všech oblastech života dává 110 procent a projevuje bezmeznou energii. Raději obětují svůj osobní čas nebo preference, než aby porušili závazek nebo nepředvedli svou nejlepší práci. Zaměstnavatelé se mohou spolehnout na to, že ESTJ budou vždy prosazovat vizi organizace, pracovat na plné obrátky a povzbuzovat ostatní, aby dělali totéž.

Bezúhonnost. ESTJ se ve vedoucí funkci vyznačují důslednou poctivostí a věří, že pravidla platí stejně pro ně jako pro jejich podřízené. Ačkoli jsou zběhlí v používání moci, zároveň projevují velkou úctu ke svým nadřízeným a nemají problém poslouchat rozkazy. Uvědomují si, že organizace a společnosti fungují nejlépe, když v nich panuje zdravý smysl pro respekt a povinnost.

Spolehlivost. ESTJ jsou strážci společnosti. Jsou to lidé, kteří se cítí osobně odpovědní za dodržování standardů a formulují velmi jasný obraz toho, co projde a co ne. Proto se na ESTJ můžeme vždy spolehnout při prosazování zákonů, pravidel, předpisů a nařízení, které udržují strukturu a hladké fungování společnosti. V domácím prostředí jsou ESTJ oddáni své rodině a chtějí se dobře postarat o všechny, kteří jsou v jejich péči.


Slabé stránky ESTJ

Odsouzení. Černobílý přístup k životu může být pro ESTJ vážnou pastí. I když jsou chvályhodně oddáni svým přesvědčením, často zapomínají, že všechny zásady, které zastávají, nejsou univerzální ani objektivní a tradiční, časem prověřená cesta není jedinou cestou. ESTJ často nevidí, že inovace mohou být prospěšné, a můžou být netrpěliví vůči lidem, kteří se rozhodli žít nekonvenčním způsobem života, takže se jim může zdát, že je odsuzují nebo omezují.

Nízká emoční inteligence. ESTJ často nedokážou ocenit emoce nebo vzít v úvahu pocity — své vlastní i ostatních —, což je může činit hrubými, drsnými, utilitárními a lhostejnými. Jejich typická nízká emoční inteligence může způsobit, že špatně odhadnou záměry druhých a stejně tak mohou být špatně pochopeni. Často nemají trpělivost s lidmi, kteří myslí nebo jednají intuitivně či reagují emocionálně, a považují je spíše za nedostatky než za potenciálně silné stránky.

Workoholismus. Přestože pracovní morálka ESTJ je chvályhodná, lidé tohoto typu mohou také sklouznout k workoholismu a perfekcionismu. Jejich osobnost a intenzita může být pro ostatní trochu obtížná, protože jsou často naprosto lhostejní k těm, kteří nepracují tak tvrdě nebo "dokonale" jako oni.

Tvrdohlavý a neústupný. ESTJ jsou přesvědčeni, že jejich způsob nebo pohled na věc je objektivně správný, což může bránit procesu osobního růstu. ESTJ jsou totiž často tak pevně věří ve své původní přesvědčení a ve svou vlastní správnost, že nerozpoznají nové nebo protichůdné informace, které by mohly vést k pozměněnému a možná správnějšímu závěru. Rigidita jim může bránit v opravdové nezaujatosti a jejich praktický přístup k myšlení a životu obecně může potlačit jejich schopnost myslet obrazně nebo být vizionářem.


ESTJ v práci

V práci ESTJ vynikají v organizování lidí, projektů a činností. ESTJ mají rádi kontrolu nad situací a často vyhledávají vedoucí pozice a dávají přednost roli, kde mohou rozhodovat a prosazovat zásady a postupy.

ESTJ si na pracovišti rychle získávají pověst lidí, na které se lze spolehnout, že splní zakázku včas a podle požadavků. Jsou vždy spolehliví a mají radost z dokončení projektu. Kvůli své ochotě převzít odpovědnost jsou někdy přetíženi.

Ideální pracovní prostředí pro ESTJ je dobře strukturované, s jasným souborem očekávání a organizovanou strukturou pravomocí. Ideální práce pro ESTJ jim umožňuje využívat své organizační schopnosti v rámci standardizovaných postupů k efektivnímu vytváření hmatatelného produktu.


Pracujete s ESTJ?

 • Snadno přijímají zavedené postupy.
 • Bývají velmi loajálními zaměstnanci.
 • Stavějí se často do pozice obrany Statutu quo
 • Jsou si vědomi vlastní hodnoty a dokáží si říci o patřičné hodnocení.
 • Skromnost a takt není jejich nejsilnější stránkou.
 • Jejich přesnost a spolehlivost je předchází.
 • V komunikaci tíhnou k přímé konfrontaci.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

OCHRÁNCI — STRÁŽCI (SJ) (38 % v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

 • pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role
 • mají silný smysl pro povinnost
 • chtějí svou práci odvést perfektně
 • ostatním se zdají rigidní
 • rádi vykonají to, oč jsou požádáni
 • výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Slavné ESTJ

Mezi slavné ESTJ patří:

 • Colin Powell
 • soudkyně Judy Scheindlinová
 • doktorka Laura Schlessingerová
 • George Washington
 • Sandra Day O'Connorová
 • Mike Wallace
 • Vince Lombardi

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita