ISTJ — „Systematik Konzervativní“

Zodpovědní organizátoři, kteří se snaží vytvářet a udržovat pořádek v systémech a institucích. Jsou úhledné a čistotné zvenku i zevnitř a většinou mají na všechno, co dělají, svůj postup. ISTJ jsou spolehliví a poslušní, chtějí dodržovat tradice a pravidla.

ISTJ jsou pravidelní a produktivní účastníci. ISTJ jsou sice introverti, ale málokdy jsou izolovaní; typičtí ISTJ přesně vědí, kam v životě patří, a chtějí pochopit, jak se mohou zapojit do zavedených organizací a systémů. Starají se o udržování společenského pořádku a prosazování standardů.

Jak vzácný je typ osobnosti ISTJ?

ISTJ je třetí nejčastější typ v populaci a nejčastější typ u mužů.

Výskyt ISTJ v populaci

Výskyt ISTJ v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ISTJ?

ISTJ je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou. Znamená:

 • I – Introverze
 • S – Smysly (Sensing)
 • T – Myšlení (Thinking)
 • J – Usuzování (Judging)

ISTJ označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený o samotě (introvert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (myšlení) a který dává přednost plánování a organizaci před spontánností a flexibilitou (usuzování). ISTJ jsou někdy nazýváni inspektory, protože věnují pozornost detailům a mají zájem dělat věci správně.


Portrét ISTJ

ISTJ bývá rozhodný jedinec, praktické záležitosti řeší rázně a jasně. Bývá propagátorem institucí prověřených časem. Kdybychom ho měli charakterizovat jedním slovem, zvolili bychom spolehlivý. V populaci je zastoupen šesti procenty. Jeho velkým tématem je pouto, svazek. Představa, že by se měl zhroutit stát, národ, instituce či rodina, ho děsí.

V práci i doma bývá tichý, vážný. Je neobyčejně vytrvalý a je na něj maximální spolehnutí. Představa, že by nedostál svému slovuje pro něj až hrozivá. Jakmile něco slíbí, necouvá. Ochotně a usilovně se stará o stabilizaci společnosti, v níž působí, je zaměřen prakticky, své úkoly plní automaticky, nepotřebuje, aby mu za jeho výkon druzí děkovali, nestaví své zásluhy na odiv. Někdy se proto stává, že jeho usilovná práce s vynikajícími výsledky je opomenuta a nedoceněna.

ISTJ je pečlivý, zajímá se o podrobnosti, praktické postupy, horuje pro spravedlnost. Preferuje plynulý tok materiálních zásob i personálního osazenstva, proto se výborně osvědčuje v zaměstnáních, kde tuto tendenci může realizovat. Například bývá vynikající auditor, účetní, daňový či finanční kontrolor. Zpravidla se nebrání investicím do cenných papírů, především ho oslovují bezpečné cenné papíry, riziko nechce podstupovat ani s vlastními, ani s cizími penězi.

ISTJ umí dobře zvládat konflikty, rád se probírá složitou spletí čísel. Kolem sebe šíří auru jistoty a bezpečí, takže se dobře hodí na vedoucí pozice, například v nemocnici, knihovně či v obchodní sféře. Zvládá nároky povolání provozovatele pohřebního ústavu, soudního zapisovatele nebo vyšetřovatele. ISTJ se prosazuje jako středoškolský učitel obchodně orientovaných předmětů, tělesné výchovy a přírodních věd. Ženy ISTJ se objevují na významných postech armády. ISTJ působívá dojmem, že má v žilách nikoli krev, ale spíše led, jelikož příliš neprojevuje emoce, dokonce ani nedává najevo, že ho zraňuje kritika.

ISTJ pracuje s trpělivostí sobě vlastní, bedlivě se řídí cíli organizace, ovšem ne vždy se ztotožňuje s cíli jednotlivých zaměstnanců. ISTJ se vždy a rád postará o to, aby byl materiál dodán na správné místo a v potřebném čase, tentýž spolehlivý přístup zastává k lidem.

V roli partnera bývá bytelnou oporou. Manželský slib je pro něj svátostí, plně jej respektuje. Je věrný, přebírá odpovědnost za výchovu dětí, nepřesunuje ji na partnera. Nemá potřebu ani tendenci přebíhat ze vztahu do vztahu, ba právě naopak. Povinnostem se nevyhýbá, muž ISTJ sám od sebe přebírá roli živitele rodiny, trvá na ní. Přesto dokáže přijmout i dobře vydělávající manželku, ovšem nesmí zanedbávat péči o děti a domácnost. Muž INTJ preferuje patriarchální pojetí rodiny. Muži i ženy ISTJ bývají spolehliví, věrní a stabilní partneři.

ISTJ jako rodič bývá důsledný, pravidla jsou stanovena přesně a jasně. Vzdorné a neposlušné dítě s ním mívá kříž, ovšem totéž platí i obráceně. Děti ISTJ bývají poslušné, rodičům i učitelům rády a ochotně dělají radost.

ISTJ je sice výrazně praktický a vůči druhým bývá citlivý, přesto si někdy volí partnera, který je jeho přímým opakem, zpravidla bývá nezodpovědný a dětinský. Z rovnoprávně pojatého manželství se postupně stává metaforický vztah rodiče a dítěte. ISTJ se pak zmítá mezi rolí zachránce a vychovatele. Manželství postupem času přechází v nikdy nekončící hru. Druhý partner je metafora nezodpovědnosti, prázdných slibů, náhlých, ale krátce trvajících změn, přičemž následně opět přichází ke slovu nezodpovědnost. Partner ISTJ zaštiťuje zodpovědnost, zachraňuje, vyčítá, napomíná, vychovává, promíjí, přijímá sliby a tak dále. Vzniká začarovaný kruh, z něhož není snadné cesty ven. Obzvláště dobře bývá tento kruh uzavřen v případě, kdy si ISTJ vezme alkoholika, protože život ISTJ se pak točí kolem tří slov: starost, vztek, zloba. ISTJ docela dobře dokáže přijmout vrtkavost a sobectví druhých, ovšem u sebe tyto vlastnosti nepovažuje za přijatelné.

ISTJ nesnáší neupřímnou, afektovanou líbivost slov, oblečení a jednání jako takového. Okázalost se mu protiví, preferuje jasnost, strukturovanost; samozřejmostí je pro něj pořádek. Estetické záležitosti ani luxus pro něj nemají valnou hodnotu, jeho volbou je kvalita a trvanlivost. Raději si proto koupí nepříliš pohledný, avšak bytelný nábytek. Výstřední nebývá ani v jídle a pití, i v těchto oblastech preferuje praktické aspekty.

Muži ISTJ někdy holdují pánským večírkům ve velkém stylu, při těchto příležitostech pohotově mění slovník a převtělují se do poněkud jiné osoby. Právě oni bývají oněmi víkendovými rybáři či lovci, tyto činnosti velmi rádi začleňují do volnočasových aktivit. Ochotně se účastní „mužských“ činností v nejbližším okolí, jejich doménou bývají například skautské oddíly, protože silně podporují tradici.


Hodnoty a motivy ISTJ

ISTJ rádi znají pravidla hry a více než představivosti si cení předvídatelnosti. Spoléhají na své předchozí zkušenosti a nejlépe se cítí ve známém prostředí. ISTJ důvěřují osvědčeným metodám a oceňují hodnotu cílevědomé praxe, díky níž si vybudují důvěru ve své dovednosti.

ISTJ jsou pracovití a vytrvají, dokud úkol nedokončí. Jsou logičtí a metodičtí a často je baví úkoly, které vyžadují řešení problému krok za krokem. Důkladně dbají na detaily a pečlivě kontrolují, zda je vše v pořádku. Díky své přímočaré logice a smyslu pro detail ISTJ systematicky pracují na tom, aby ve svém malém koutku světa zavedli pořádek.


Jak ostatní vidí ISTJ

ISTJ mají vážný a konzervativní vzhled. Chtějí znát a dodržovat pravidla hry a obvykle hledají předvídatelné prostředí, ve kterém rozumí své roli. Můžete si povšimnout, že ISTJ dělají něco užitečného i ve společenských situacích (například sbírání kabátů a klobouků na večírku), protože jim často vyhovuje spíše převzít odpovědnost za úkol než se bavit s cizími lidmi. Když dostanou nějaký úkol, jsou velmi spolehliví a dotáhnou ho do konce.

ISTJ jsou praktičtí a seriózní a málokdy na sebe upozorňují. Oblečení a věci si vybírají spíše podle užitku než podle módy a mají zálibu v klasice. Typy ISTJ mají sklon mluvit přímo a dobře se orientují v detailech. Obvykle s větším nadšením sdílejí faktické informace než zkoumají abstraktní pojmy nebo neověřené ideje.


Zajímavá fakta o ISTJ

 • Častěji než jiné typy se u nich vyskytují problémy se srdcem a hypertenze
 • Častěji než jiné typy trpí chronickou bolestí
 • Patří mezi čtyři nejúspěšnější typy na vysoké škole GPA
 • Častěji se vyskytují u Afroameričanů
 • Mezi osobní hodnoty patří finanční bezpečnost
 • Ze všech typů se jim nejvíce líbí pracovní prostředí, kde se "vše dělá podle instrukcí"
 • Široké zastoupení mezi zaměstnanci bank, finančními manažery, studenty MBA a majiteli malých podniků
 • Často se vyskytují v oblasti managementu, administrativy, orgánů činných v trestním řízení a účetnictví.

Koníčky a zájmy ISTJ

Mezi oblíbené koníčky ISTJ patří hry na soustředění, jako jsou šachy a Trivial Pursuit, počítačové hry, sledování sportovních událostí, tělocvik a samotářské sporty, jako je golf.


Silné stránky ISTJ

Vytrvalost. Hlavní a nejpozoruhodnější silou ISTJ je vytrvalost; lidé tohoto typu se prostě nevzdávají. Tato vlastnost je pro ně výhodná a může být tím, co je v jejich kariéře odliší. Jejich vrstevníci a konkurenti mohou mít lepší schopnosti, ale jen málokdo se může vyrovnat ISTJ ve vytrvalém odhodlání.

Plánování. Vzhledem k tomu, že ISTJ má v sobě zakódovanou schopnost usuzovaní, mají lidé tohoto typu jasno v tom, co se týká jejich času a priorit. Jsou poměrně zdatní v plánování, organizování, rozvrhování a dodržování jednacích řádů. Vynikají v řízení času, jsou dochvilní (a totéž vyžadují od ostatních) a vždy dodržují termíny.

Orientace na detaily. ISTJ si všímají děr, mezer a chyb, které lidé s širším myšlením nevidí. Mají rádi fakta, podrobnosti a čísla bez emocionálních a interpretačních nesmyslů. A nepovažují fakta nebo informace za samozřejmé a nespoléhají se na ně jen proto, že to tak řekl někdo jiný. Sami si vše pečlivě ověří.

Loajalita. ISTJ mají také přirozený instinkt chránit a bránit. Jsou to loajální, spolehliví a oddaní lidé, na které se lze spolehnout, že ochrání vše od svých rodin až po národ, a tuto odpovědnost na sebe hrdě berou. Institucím, organizacím a lidem, kterým jsou oddáni, slouží neochvějně.


Slabé stránky ISTJ

Tvrdohlavost. ISTJ jsou sice obdivováni pro svou neochvějnou oddanost povinnostem a smysl pro to, co je správné a vhodné, ale jejich odvrácenou stranou je, že mohou být tvrdohlaví, nepružní a dogmatičtí. Často věří, že existuje jen jedna správná cesta (ta jejich) a že tak by se věci měly dělat. Vše ostatní je defaultně špatné.

Netaktnost. ISTJ se díky svému tvrdému odhodlání řídit se pravdou mohou dostat do problémů v mezilidských vztazích. Mají sklon mluvit bez velkého ohledu na pocity druhých a myslí si, že je vždy důležitější být pravdivý než se zavděčit lidem. Mohou dokonce prožívat vnitřní konflikt kvůli snaze být taktní nebo diplomatičtí, protože mají pocit, že nejsou zcela čestní nebo přímočaří.

Pocit viny. ISTJ berou svou práci, své závazky a obecně všechny aspekty svého života velmi vážně a snaží se dobře plánovat a dělat moudrá rozhodnutí. Když však něco nejde podle plánu, mohou si to vyčítat a obviňovat se z toho, zpochybňovat svá rozhodnutí a trpět pocity viny. Bude pro ně obtížné jednoduše přijmout skutečnost, že život někdy nejde podle plánu, a budou zažívat pocity osobního selhání a porážky. To může být zdrojem stresu a neustálého přemýšlení.

Odporování změnám. ISTJ se ve své touze dodržovat tradice a dělat věci podle pravidel mohou bránit změnám a inovacím. Jsou nedůvěřiví k novému vývoji a způsobům práce, a proto jsou nejen napjatí, když jsou vyzváni, aby přijali změnu, ale často také potlačují kreativitu nebo nedokážou ocenit výhody přístupu ke starým problémům novým způsobem. To může omezit jejich potenciál a způsobit, že se kolegům a podřízeným budou zdát obzvláště obtížní a otravní.


ISTJ v práci

V práci jsou ISTJ spolehliví a pečliví. ISTJ berou termíny a specifikace velmi vážně a pracují samostatně a systematicky na dokončení svých úkolů. ISTJ si cení stabilního pracovního prostředí s jasnými očekáváními a minimem překvapení. Nejlépe si vedou, když dokáží vytvořit podrobné akční plány a dodržovat je s malými odchylkami.

ISTJ sice raději dělají většinu své práce sami, ale často také ocení, když jsou součástí týmu, zejména pokud jsou jejich kolegové rozumní a věcní a je zde jasná hierarchie, takže vědí, kdo má co na starosti.

Ideální práce pro ISTJ jim umožňuje řešit logické úkoly uspořádaným způsobem. Ideální pracovní prostředí pro ISTJ je klidné, organizované a strukturované, s jasně stanovenými pravidly a předpisy, které všichni respektují.


Pracujete s ISTJ?

 • Práci a zábavu oddělují striktně.
 • Přesvědčí je výsledek nikoli prezentace.
 • Jsou to pracovníci zvyklí na práci s materiálem, systémem ale ne lidmi.
 • Nepotřebují ruch a dění, naopak potřebují klid a soustředění.
 • Dokáží si zachovat chladnou hlavu i v krizových situacích.
 • Vědí co je třeba a není záhodno zasahovat do jejich propracovaného systému práce.
 • Pozor ... „hrozí workoholizmus“.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38 % v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

 • pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role
 • mají silný smysl pro povinnost
 • chtějí svou práci odvést perfektně
 • ostatním se zdají rigidní
 • rádi vykonají to, oč jsou požádáni
 • výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Slavné ISTJ

Mezi slavné ISTJ patří:

 • královna Alžběta II
 • Harry Truman
 • Warren Buffett
 • královna Viktorie
 • George Bush starší
 • J. D. Rockefeller

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test